Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 323

Data publikacji:
2013-05-07 08:17:35

Przedmiot: Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 na: zakup kruszywa kamiennego wraz dostawą

Treść przetargu:

                                                                                                                                   Pacanów 06.05.2013r

 

  ZAMÓWIENIE

NR IGPM.7031.8.2013

 

 

 

1.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

tel. (041)376 54 03, fax: (041) 376 59 80

 adres internetowy: www.pacanow.pl

 

 2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r , Nr 113, poz 759 z późn zmianami)

 

 3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego  wraz dostawą na bazę  Gminy Pacanów ,  Słupia, 28-133 Pacanów

-        kruszywo  frakcji   4-31,5 mm -360 ton

-        kruszywo  frakcji   31,5-63 mm -100 ton

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia  przed podpisaniem umowy.

Wybrany w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany przed dostarczeniem kamienia każdy ładunek zważyć . Na żądanie Zamawiającego ładunek może zostać ponownie zważony , koszty drugiego ważenia pokrywa Zamawiający.

Materiały kamienne  muszą  odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu   i stosowania w drogownictwie. Każdorazowo partia materiału dostarczana przez Wykonawcę będzie sprawdzana przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku dostawy materiału nie odpowiadającego wymaganiom będzie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt. W przypadku dalszego dostarczania materiału niezgodnego z warunkami zamówienia  Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy .

Miejsce pochodzenie materiału : teren całej Polski oraz państw UE.

 

 

 4.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Dostawa w zależności od  zgłaszanych potrzeb  przez Zamawiającego, zakończenie dostawy  do dnia 30 czerwca  2013r.

 

 

 

 

 5.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ W WYKONAWCAMI.

 

        Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

         Wiesław Skop – Wójt Gminy Pacanów  tel 041-376 54 03 wew 12

 Grzegorz Szymaszek -podinspektor ds Gospodarki Komunalnej tel 041-376 54 03 wew 54

 Halina Pluta – kierownik Referatu Inwestycji , Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego tel 041-376 54 03 wew 13

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA .

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej   w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 17 (I piętro) lub faxem na nr 41/ 376 59 80 w terminie do dnia 16.05.2013 do godz.1500

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena oferty  zostanie wyliczona przez wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia  w pkt 3.3 ujmując wszelkie koszty związane z realizacją  zamówienia , wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy a więc koszt zakupu, transportu ,ubezpieczenia ,zysk itp.

Cena ofertowa powinna podana następująco:

1)      cena netto

2)      stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

3)      cena brutto ( z VAT)

Cena brutto powinna być podana cyfrowo i słownie  wyrażona w polskich złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto.

 W ofercie  należy wpisać stawkę jednostkową za dostawę jednej t kamienia dla każdej frakcji.

oraz łączną cenę oferty wynikającą z przemnożenia stawki jednostkowej  przez szacunkową ilość kruszywa będącego przedmiotem zamówienia .

 Cena jednostkowa jest niezmienna w czasie realizacji zamówienia.

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI.

8.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej brutto dla danej frakcji kruszywa i faktycznej ilości dostawy danego zlecenia  ( na postawie WZ)

8.2 Różnica w dostarczonym kruszywie nie może przekraczać 15 t dostarczonego kruszywa dla każdej frakcji .

8.3 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do każdego transportu  WZ z kopalni.

8.4 Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

5.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania faktur częściowych.

 

9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  z najniższą ceną ofertową będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złożyli te oferty.

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 910
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-05-07 08:17:35
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-05-07 08:19:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu