Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 321

Data publikacji:
2013-04-18 12:14:47

Przedmiot: Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

 

Dotyczy postępowania przetargowego na :„Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

 

Numer ogłoszenia: 193694 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58957 - 2013 data 18.04.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów, Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, fax. 41 3765980.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest:

Wykonawca wybrany w postępowaniu - bank udzielający kredytu po podpisaniu umowy dokona spłaty zobowiązań Zamawiającego bezpośrednio na wskazane poniżej rachunki: a) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 53 8517 00070047 0400 0172 0148 - kwota do spłaty: 410 750,00 zł; b) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 26 8517 0007 0047 0400 0172 0149 - kwota do spłaty: 5 001 165,00 zł; c) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 52 8517 0007 0047 0400 0172 0166 - kwota do spłaty: 665 827,00 zł; d) Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Bolesławiu, 33-220 Bolesław 175, Nr rachunku bankowego: 24 8589 0006 0077 0158 4569 0001 - kwota do spłaty: 5 628 125,00 zł;.

W ogłoszeniu powinno być:

Wykonawca wybrany w postępowaniu - bank udzielający kredytu po podpisaniu umowy dokona spłaty zobowiązań Zamawiającego bezpośrednio na wskazane poniżej rachunki: a) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 53 8517 00070047 0400 0172 0148 - kwota do spłaty: 410 750,00 zł; b) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 26 8517 0007 0047 0400 0172 0149 - kwota do spłaty: 5 191 790,00 zł; c) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 52 8517 0007 0047 0400 0172 0166 - kwota do spłaty: 665 827,00 zł; d) Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Bolesławiu, 33-220 Bolesław 175, Nr rachunku bankowego: 24 8589 0006 0077 0158 4569 0001 - kwota do spłaty: 5 437 500,00 zł;.

 

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

 

 

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

 

Dotyczy postępowania przetargowego na :„Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

 

Numer ogłoszenia: 157728 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58957 - 2013 data 18.04.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów, Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, fax. 41 3765980.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 30.05.2013r. do godz. 11.00.

W ogłoszeniu powinno być: 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 29.05.2013r. do godz. 11.00.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 30.05.2013r. do godz. 11.00.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 29.05.2013r. do godz. 11.00.

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

 

 

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

„Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

Numer ogłoszenia: 58957 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Opis przedmiotu zamówienia: - kredyt długoterminowy, konsolidacyjny; - kwota kredytu - 11 705 867,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00.100); - karencja w spłacie kredytu do końca 2013r. (31.12.2013r.) - oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca, - Wykonawca wybrany w postępowaniu - bank udzielający kredytu po podpisaniu umowy dokona spłaty zobowiązań Zamawiającego bezpośrednio na wskazane poniżej rachunki: a) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 53 8517 00070047 0400 0172 0148 - kwota do spłaty: 410 750,00 zł; b) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 26 8517 0007 0047 0400 0172 0149 - kwota do spłaty: 5 001 165,00 zł; c) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Pacanów ul. Biechowska 2, 28-133 Pacanów, Nr rachunku bankowego: 52 8517 0007 0047 0400 0172 0166 - kwota do spłaty: 665 827,00 zł; d) Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Bolesławiu, 33-220 Bolesław 175, Nr rachunku bankowego: 24 8589 0006 0077 0158 4569 0001 - kwota do spłaty: 5 628 125,00 zł; - Prowizja banku od uruchomienia kredytu - 0,00 %, - Spłata kredytu na dzień 31.12.2025r. - Spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2025r. - za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy, - Kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna, - Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco, wraz z deklaracją wekslową, - Zamawiający nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, - Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki naliczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, - W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu (w całości lub części) prowizja banku - 0,00%. - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, - Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców, - Harmonogram spłaty rat kredytu: II kwartał 2013 - 0,00 zł, III kwartał 2013r. - 0,00 zł, IV kwartał 2013r. - 0,00 zł, I kwartał 2014r. - 175 000,00 zł, II kwartał 2014r. - 175 000,00 zł, III kwartał 2014r. - 175 000,00 zł, IV kwartał 2014r. - 175 000,00 zł, I kwartał 2015r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2015r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2015r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2015r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2016r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2016r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2016r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2016r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2017r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2017r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2017r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2017r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2018r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2018r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2018r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2018r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2019r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2019r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2019r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2019r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2020r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2020r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2020r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2020r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2021r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2021r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2021r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2021r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2022r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2022r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2022r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2022r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2023r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2023r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2023r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2023r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2024r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2024r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2024r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2024r. - 250 000,00 zł, I kwartał 2025r. - 250 000,00 zł, II kwartał 2025r. - 250 000,00 zł, III kwartał 2025r. - 250 000,00 zł, IV kwartał 2025r. - 255 867,00 zł. Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie jednorazowo w całości na dzień 22.05.2013 roku, zaś spłata będzie dokonywana w ratach na koniec każdego kwartału zgodnie z harmonogramem. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 12.04.2013r. w wysokości 3,35.% (wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania, jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 22.05.2013r. Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2025.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00.100). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na: Udzielenie i obsługę długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty . 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 60 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 30.05.2013r. do godz. 11.00. 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumentów równoważnych. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, oraz kopii zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumentów równoważnych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.:

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), b) symulację spłaty kredytu, c) dowód wniesienia wadium, d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, c) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, e) zmiany waluty w jakiej prowadzone będzie rozliczenie w przypadku jej ustawowej zmiany w trakcie obowiązywania umowy - w takim przypadku kapitał przeliczony będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a oprocentowanie WIBOR 1M średniomiesięczny zamieniony będzie na EURIBOR 1M średniomiesięczny. f) zmiany harmonogramu spłat kredytu w tym: terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek, wysokości rat kredytowych, jak również wcześniejszej spłaty kredytu, g) zmiany rachunków bankowych określonych w umowie, h) zmiany stopy oprocentowania wynikłej ze zmiany stawki WIBOR 1M - prowizja banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana - w takim przypadku nie jest wymagane aneksowanie umowy. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy (z wyłączeniem . okoliczności określonych w pkt. 1, lit h)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 30.05.2013r. do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Załączone pliki
201306_SIWZ_konsolidacyjny.pdf201306_SIWZ_konsolidacyjny (201306_SIWZ_konsolidacyjny.pdf - 300.03 KB)
Data publikacji: 2013-04-18 12:15:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201306_SIWZ_konsolidacyjny
201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_1_oferta.pdf201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_1_oferta (201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_1_oferta.pdf - 18.421 KB)
Data publikacji: 2013-04-18 12:15:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_1_oferta
201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_2-5.pdf201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_2-5 (201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_2-5.pdf - 48.979 KB)
Data publikacji: 2013-04-18 12:16:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_2-5
201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_6_dokumentacja.zip201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_6_dokumentacja (201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_6_dokumentacja.zip - 15720.044 KB)
Data publikacji: 2013-04-18 12:18:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201306_SIWZ_konsolidacyjny_zal_6_dokumentacja
2013_SIWZ_kredyt_konsolidacyjny_Zalacznik_Nr_1_formularz_ofertowy.docFormularz ofertowy - kredyt konsolidacyjny (2013_SIWZ_kredyt_konsolidacyjny_Zalacznik_Nr_1_formularz_ofertowy.doc - 37.888 KB)
Data publikacji: 2013-05-17 13:32:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Formularz ofertowy
2013_SIWz_kredyt_konsolidacyjny_zalaczniki_nr_2_do_5.docZałączniki od nr 2 do nr 5 - kredyt konsolidacyjny (2013_SIWz_kredyt_konsolidacyjny_zalaczniki_nr_2_do_5.doc - 63.488 KB)
Data publikacji: 2013-05-17 13:34:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki od nr 2 do nr 5
Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_17_05_2013r.pdfOdpowiedzi na pytania z dnia 17.05.2013 r. - kredyt konsolidacyjny (Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_17_05_2013r.pdf - 64.934 KB)
Data publikacji: 2013-05-17 13:35:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Odpowiedzi na pytania z dnia 17.05.2013 r.
Uzupelnienia_dokumentow_z_dnia_17_05_2013.zipUzupełnienia dokumentów z dnia 17.05.2013 r. - kredyt konsolidacyjny (Uzupelnienia_dokumentow_z_dnia_17_05_2013.zip - 1568.297 KB)
Data publikacji: 2013-05-17 13:36:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Uzupełnienia dokumentów z dnia 17.05.2013 r.
201306_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_2013.05.24.pdfWyjasnienia_tresci_SIWZ_2013.05.24 (201306_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_2013.05.24.pdf - 110.71 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 14:15:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wyjasnienia_tresci_SIWZ_2013.05.24

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2234
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-04-18 12:14:47
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-04-18 12:18:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu