Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 319

Data publikacji:
2013-04-08 12:03:41

Przedmiot: Pzetarg nieograniczony na: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie
Numer ogłoszenia: 135898 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych ( benzyna bezołowiowa PB 95 oraz olej napędowy ON) na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie w okresie 24 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę tj. na stacji paliw lub punkcie tankowania usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Pacanów. Zakres zamówienia i przewidywane szacunkowe ilość paliwa w okresie realizacji umowy : - olej napędowy ON: 34 000,00 litrów. - benzyna bezołowiowa Pb 95: 6 500,00 litrów. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy dostaw będą wynikały z aktualnych potrzeb zamawiającego. Określone ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Dostawa paliwa odbywać się będzie poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów będących własnością Zamawiającego według aktualnych potrzeb na stacji paliw Wykonawcy. Przy każdym tankowaniu wydawany będzie dowód pobrania paliwa w formie WZ -ki z podaniem danych m.in. dotyczących: numeru rejestracyjnego pojazdu pobierającego paliwo, nazwiska kierowcy dokonującego zakupu, daty tankowania, rodzaju i ilości pobranego paliwa, ,ceny jednostkowej bez upustu za litr, wysokość upustu, ceny jednostkowej z upustem, wartości netto i brutto, natomiast rozliczenie dostawy odbywać się będzie bezgotówkowo na fakturze zbiorczej 1 raz w miesiącu. Paliwo będące przedmiotem niniejszego postępowania powinno spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r. Nr 221 poz. 1441) oraz odpowiadać Polskim Normom. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 09.13.21.00 - 4 Benzyna bezołowiowa 09.13.41.00 - 8 Olej napędowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ oraz kopii koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na terenie Gminy Pacanów co najmniej jedną stacją paliw lub punktem tankowania czynnym minimum we wszystkie dni robocze, w godzinach co najmniej 7.00 - 15.00. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.:

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.:

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), b)wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                  1 - Cena - 20

·                  2 - Upust ceny detalicznej (w % do ceny jednostkowej brutto paliwa Pb 95) - U Pb 95 - 40

·                  3 - Upust ceny detalicznej (w % do ceny jednostkowej brutto paliwa ON) - U ON - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a)zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b)zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zamiany podatku VAT lub podatku akcyzowego, c)zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, d)zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, e)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 2.Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a)gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b)wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pacanow.pl/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2013 godzina 11:00, miejsce: 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 18.04.2013r. do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Załączone pliki
2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych.pdf2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych (2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych.pdf - 270.287 KB)
Data publikacji: 2013-04-08 12:05:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych_zal_nr_1.pdf2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych (2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych_zal_nr_1.pdf - 29.534 KB)
Data publikacji: 2013-04-08 12:06:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załącznik nr 1
2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych_zal_nr_2_do_6.pdf2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych (2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych_zal_nr_2_do_6.pdf - 52.642 KB)
Data publikacji: 2013-04-08 12:06:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki od 2 do 6
2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych_zal_nr_7.pdf2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych (2013_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych_zal_nr_7.pdf - 26.746 KB)
Data publikacji: 2013-04-08 12:07:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1551
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-04-08 12:03:41
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-04-08 12:07:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu