Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 313

Data publikacji:
2013-02-01 08:44:52

Przedmiot: Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody w miejscowościach Wójeczka i Żabiec Gmina Pacanów

Treść przetargu:

Pacanów, dnia: 30.01.2013r..

Znak: IGPM.2151.6.2013

                                                                                          

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro realizowanego na podstawie przepisów art. 4, ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi. zmianami)

 

  I. ZAMAWIAJĄCY;

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie

tel. (41) 376 54 03, fax: (41) 376 59 80

e-mail : inwest@pacanow.pl

REGON: 291010547, NIP: 655-17-90-515

 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

   II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody w miejscowościach Wójeczka i Żabiec Gmina Pacanów zgodnie z zapisami art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145)

Wspólny Słownik Zamówień CPV  -  90315000-8 – usługi ochrony środowiska

W/w opracowania obejmują przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków dla:

- Ujęcia wody w m. Żabiec Gm. Pacanów,

- Ujęcia wody w m. Wójeczka Gm. Pacanów,

 

Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji i wniosku:

1.       Uzasadnienie potrzeby ustanowienia  strefy ochronnej.

2.       Propozycje przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej wraz z planem sytuacyjnym, tj.:

-        Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej, odnoszący się do poszczególnych działek przez które przebiega granica oraz uwzględniający każda zmianę jej kierunku;

-        Wykaz działek ewidencyjnych położonych w granicach terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej z podaniem jednostki ewidencyjnej, obrębu oraz numeru działki; w przypadku obszaru działki w części należy podać taką informację;

-        Mapy ewidencyjne zawierające przedstawienie granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej, w skali umożliwiającej czytelność mapy (jedna albo kilka w zależności od zasięgu strefy ochronnej);

-        Mapa na podkładzie ewidencyjnym z naniesionymi granicami terenu ochrony pośredniej – teoretycznymi przedstawionymi w dokumentacji hydrogeologicznej i skorygowanymi będącymi podstawą wyznaczenia granic strefy.

3.       Charakterystykę techniczną ujęcia wody.

4.       Informację o zagospodarowaniu strefy ochronnej wraz ze wskazaniem ognisk zanieczyszczeń oraz podaniem ich lokalizacji i propozycji działań mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych.

5.       Informacje o zapisach wynikających z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla strefy ochronnej.

6.       Propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, wraz z ich uzasadnieniem.

7.       Propozycje rozmieszczenia tablic informacyjnych, które umieszcza się w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz innych charakterystycznych punktach terenu wraz z ich przedstawieniem na mapie ewidencyjnej z granicami strefy.

8.       Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody, dokumentacja powinna posiadać potwierdzenie organu administracji geologicznej za zgodność z przyjętymi  przez ten organ ww. dokumentami; dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych powinna zawierać uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia  oraz wskazanie jej proponowanych granic.

9.       Mapa poglądowa granic strefy ochronnej w wersji elektronicznej na płycie DVD albo CD w formacie A-4 (jedna bądź kilka jeżeli zastosowana skala uniemożliwia pokazanie całego terenu strefy na jednej mapie; na mapie powinny być naniesione granice terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej, mapie należy nadać tytuł, podać prawidłowa skalę (podziałkę) oraz uzupełnić ją o legendę.

10.     Wnioski o ustanowienie stref ochronnych przygotowane na aktualnych formularzch.

 

W/w dokumentację nalerzy wykonać w 3 egz. dla każdego z ujęć wody.

Zamawiający posiada dokumentację istniejących ujęć w tym projekty techniczne ujęć projekty stref ochronnych, badania geologiczne, które zostaną udostępnione Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu celem ich wykorzystania przy opracowywaniu nowych projektów stref ochronnych.

 

 III. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.                                             Terminy realizacji zamówienia:

-      do dnia 10.05.2013r. –  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz wniosków o ustanowienie stref ochronnych dla ujęć wody w Wójeczce i Żabcu.

2.                                             Sposób obliczania ceny oferty:

-                                  zaproponowana cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania w tym m.innymi: podatek VAT, koszty uzyskania materiałów koniecznych do realizacj zamówienia, koszty dojazdów i pobytów podczas sesji pomiarowych, koszty badań i analiz, map, wypisów z ewidencji gruntów oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego przygotowania przedmiotu zamówienia. 

3.                                             Warunki płatności:

-                                  Faktura płatna w terminie do 30 dni od daty jej złożenia.

 

 IV . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.                                             Wykonawca uczestniczący w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

2.                                             Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1).

3.                                             Wykonawca podaje cenę brutto dla wykonania opracowań oddzielnie dla każdego ujęcia, oraz netto, brutto i podatek VAT dla całości zamówienia. 

4.                                             Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

5.                                             Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej: „Oferta na opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody w miejscowościach Wójeczka i Żabiec Gmina Pacanów” 

6.                                             Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowy

 

 IV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA OFERT:

1.                                             Ofertę należy złożyć na  sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w terminie do dnia  15 lutego 2013r.  do godz.15:00.

2.                                             Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku postępowania pisemnie, informacja ta zostanie również podana na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 V. INFORMACJE DODATKOWE: 

1.                                             Osoby upoważnione do udzielania dodatkowych informacji:

-                                Piotr Wojciechowski – tel. (41) 376 54 03 – wew. 24

-                                Grzegorz Szymaszek – tel. (41) 376 54 03 – wew. 54 

2.                                             Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. W powyższym przypadku Wykonawcom składającym oferty nie przysługują żadne roszczenia finansowe związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 VI. ZAŁĄCZNIKI:

1.                                             Formularz ofertowy,

2.                                             Wzór umowy,

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

 

Pacanów, dnia: 12.02.2013r..

Znak: IGPM.2151.6.2013

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania dla zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro na „Opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody w miejscowościach Wójeczka i Żabiec Gmina Pacanów”

Zamawiający – Gmina Pacanów informuje iż ulega zmianie zapis pkt. III. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ppkt.1 Terminy realizacji zamówienia.

Ostateczne brzmienie w/w ppkt:

 

1.    Termin opracowania kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej oraz przekazania jej do organu administracji geologicznej celem jej zatwierdzenia – 90 dni od dnia podpisania umowy.

2.    Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletnego wniosku o ustanowienie stref ochrony ujęć wody – 15 dni od prawomocnego zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.

 

Z uwagi na powyższe ulegają również zmiany zapisów wzoru umowy w §3 Terminy realizacji. (nowy wzór umowy zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego)

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną część zapytania ofertowego znak  IGPM.2151.6.2013 z dnia 30.01.2013r.

 

Z poważaniem:

z up. Wójta Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

 

Załączone pliki
2013_ZO_opracowanie_dokumentacji_stref_och_wody_formularz_ofertowy.pdf2013_ZO_opracowanie_dokumentacji_stref_och_wody_formularz_ofertowy (2013_ZO_opracowanie_dokumentacji_stref_och_wody_formularz_ofertowy.pdf - 16.549 KB)
Data publikacji: 2013-02-01 08:46:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: 2013_ZO_opracowanie_dokumentacji_stref_och_wody_formularz_ofertowy
2013_ZO_opracowanie_dokumentacji_stref_och_wody_umowa_poprawiona.pdf2013_ZO_opracowanie_dokumentacji_stref_och_wody_umowa_poprawiona (2013_ZO_opracowanie_dokumentacji_stref_och_wody_umowa_poprawiona.pdf - 131.129 KB)
Data publikacji: 2013-02-12 12:16:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_ZO_opracowanie_dokumentacji_stref_och_wody_umowa_poprawiona

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1462
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-02-01 08:44:52
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-02-01 08:47:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu