Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 312

Data publikacji:
2013-01-22 12:49:33

Przedmiot: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (041) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Numer ogłoszenia: 30516 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: - Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów. Opis Przedmiotu zamówienia: - kredyt krótkoterminowy, - kwota kredytu 1.050.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów w roku 2013, - oprocentowanie - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku, - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek może być złożony 1 lutego 2013 roku na kwotę 300.000,00 zł oraz 1 marca 2013 roku na kwotę 750.000,00 zł i w tych dniach może być uruchomiony kredyt. - od uruchomienia kredytu prowizja - 0% , - spłata kredytu na dzień 31.12.2013 roku, - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2013 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, - od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja - 0%, Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w dniu 1 lutego 2013r. kwota 300.000 zł, w dniu 1 marca 2013r. kwota 750.000 zł, zaś spłata jednorazowo na dzień 31.12.2013 roku. Spłata odsetek: I rata do dnia 31.03.2013, II rata do dnia 30.06.2013, III rata do dnia 30.09.2013, IV rata do dnia 31.12.2013, Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 21.01.2013r. w wysokości 4,11.% wg. www.bankier.pl stałą w całym okresie kredytowania. Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca składa kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne, oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych dokumentów: - kopii zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumentów równoważnych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.1, lit. a) SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.1, lit. a) SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.1, lit. a) SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.1, lit. a) SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy, b) symulacja spłaty kredytu,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, c) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) zmiany terminu: zaciągnięcia kolejnych transz kredytu, oraz spłaty rat kapitałowych, i odsetek e) zmiany rachunków bankowych określonych w umowie, f) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, g) zmiany stopy oprocentowania wynikłej ze zmiany stawki WIBOR 1M - prowizja banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana, Dokonanie jakichkolwiek zmian umowy (poza zmianami oprocentowania wynikłymi ze zmiany stawki WIBOR 1M ) wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie I piętro pok. nr 101, nie później niż do dnia 30.01.2013r. do godz. 11.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Pacanów, dnia 30. 01. 2013r.

Nr sprawy: IGPM.271.1.2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz 2008r. Nr 171, poz. 1058 z  późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”.

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów  – 100.

Całkowity koszt udzielenia kredytu: 50 332,98 zł

 

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Całkowity koszt udzielenia kredytu

1.

Bank Spółdzielczy w Skawinie,

Rynek19,

32-050 Skawina

53 214,29 zł,

2.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 6,

28-131 Solec Zdrój

50 332,98 zł

 

b)      Punktacja ofert nieodrzuconych:

według kryterium: Całkowity koszt udzielenia kredytu

-          Oferta Nr 1 –    94,59 pkt.

-          Oferta Nr 2 –  100,00 pkt.

 

c)     Sumaryczna punktacja ofert nieodrzuconych:

-          Oferta Nr 1 –      94,59 pkt.

-          Oferta Nr 2 –    100,00 pkt.

 

2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

W postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców:

 

3. Informacja o odrzuconych ofertach:

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert:

 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie określonym w art. 94, ust. 1, pkt. 2.

 

Z  poważaniem:

Wójt Gminy

gr Wiesław Skop

Załączone pliki
2013_01_SIWZ_kredyt.pdf2013_01_SIWZ_kredyt (2013_01_SIWZ_kredyt.pdf - 137.98 KB)
Data publikacji: 2013-01-22 12:52:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_01_SIWZ_kredyt
2013_01_SIWZ_kredyt_zal_1.pdf2013_01_SIWZ_kredyt_zal_1 (2013_01_SIWZ_kredyt_zal_1.pdf - 18.103 KB)
Data publikacji: 2013-01-22 12:52:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_01_SIWZ_kredyt_zal_1
2013_01_SIWZ_kredyt_zal_2.pdf2013_01_SIWZ_kredyt_zal_2 (2013_01_SIWZ_kredyt_zal_2.pdf - 15.014 KB)
Data publikacji: 2013-01-22 12:53:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_01_SIWZ_kredyt_zal_2
2013_01_SIWZ_kredyt_zal_3.pdf2013_01_SIWZ_kredyt_zal_3 (2013_01_SIWZ_kredyt_zal_3.pdf - 21.675 KB)
Data publikacji: 2013-01-22 12:54:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_01_SIWZ_kredyt_zal_3
2013_01_SIWZ_kredyt_dokumentacja_finansowa.zip2013_01_SIWZ_kredyt_dokumentacja_finansowa (2013_01_SIWZ_kredyt_dokumentacja_finansowa.zip - 14261.972 KB)
Data publikacji: 2013-01-22 12:59:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_01_SIWZ_kredyt_dokumentacja_finansowa
2013_01_SIWZ_kredyt_Uzupelnienie_dokumentacji.zip2013_01_SIWZ_kredyt_Uzupelnienie_dokumentacji (2013_01_SIWZ_kredyt_Uzupelnienie_dokumentacji.zip - 464.527 KB)
Data publikacji: 2013-01-24 11:29:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Uzupelnienie_dokumentacji opnie RIO

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1746
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-01-22 12:49:33
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-01-22 12:59:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu