Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 310

Data publikacji:
2013-01-15 12:00:06

Przedmiot: ZAMÓWIENIE na: opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz opracowań towarzyszących , niezbędnych do realizacji zadania polegającego na remoncie i przebudowie dróg gminnych w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 30 ustawy prawo budowlane

Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+000 do km 0+710

Kępa Lubawska -Oblekoń nr 361037T od km 0+600 do km 1+306

Oblekoń -Podchruście nr 361017T od km 0+000 do km 0+514

Książnice -Zborówek Stary nr 361053T od km 0+922 do km 1+469

Treść przetargu:
 

Pacanów 15.01.2013


ZAMÓWIENIE

NR IGPM.7031.1.2013


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

tel. (041)376 54 03, fax: (041) 376 59 80

adres internetowy: www.pacanow.pl


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

  Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrazonej w złotych równowartosci kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  Wspólny słownik zamówień CPV:

  74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz opracowań towarzyszących , niezbędnych do realizacji zadania polegającego na remoncie i przebudowie dróg gminnych w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 30 ustawy prawo budowlane

 1. Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+000 do km 0+710

 2. Kępa Lubawska -Oblekoń nr 361037T od km 0+600 do km 1+306

 3. Oblekoń -Podchruście nr 361017T od km 0+000 do km 0+514

 4. Książnice -Zborówek Stary nr 361053T od km 0+922 do km 1+469


Remont w/w dróg będzie polegał na wykonaniu podbudowy z kruszywa , podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych , uzupełnieniu poboczy .

Projektowana szerokość nawierzchni jezdni 2,5-3 m , kategoria drogi L4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

do 28.02.2012 r

Warunki płatności : do 30 dni od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji i otrzymania faktury lub rachunku


 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do projektowania, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego ( dokumenty do potwierdzenia przed podpisaniem umowy – załącznik nr 1 do zamówienia )


6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ W WYKONAWCAMI.


Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Woźniak Sławomir – pinsp. Ds Dróg tel 041-376 54 03 wew 15

Halina Pluta – kierownik Referatu Inwestycji , Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego tel 041-376 54 03 wew 13


7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101 (I piętro) , lub faksem na nr 041/376 59 80 w terminie do dnia 31.01.2013 do godz 15.00

  Ofertę należy złożyć na całość zamówienia .8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta znajniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złozyli te oferty.

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczynWójt Gminy

mgr Wiesław SkopZałączone pliki
2013_ZO_dokumentacja_projektowa_drogi_gminne_wzor_umowy.doc2013_ZO_dokumentacja_projektowa_drogi_gminne_wzor_umowy (2013_ZO_dokumentacja_projektowa_drogi_gminne_wzor_umowy.doc - 90.112 KB)
Data publikacji: 2013-01-15 12:01:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załącznik: wzór umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2222
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-01-15 12:00:06
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-01-15 12:02:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu