Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 309

Data publikacji:
2013-01-04 12:38:01

Przedmiot: Gmina Pacanów, zaprasza do złożenia oferty na dostarczanie poczęstunku dla uczestników projektu pod nazwą: „Chcieć to móc!”

Treść przetargu:

Znak: OSO.271.1.2013

Pacanów, dnia 04.01.2013 r.

 

 

 

DO   WSZYSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 

I.                     Gmina Pacanów, zaprasza do złożenia oferty na dostarczanie poczęstunku dla uczestników  projektu pod nazwą: „Chcieć to móc!” realizowanego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-26-145/12-00 z dnia 03.08.2012 r.. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 14000 euro, w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm)

 

II. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
 2. Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2014 roku.
 3. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich; sukcesywnie, w terminie zgodnym z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych, na które przewidziany jest poczęstunek

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wymagania odnośnie oferty oraz opis sposobu obliczania ceny:

·       Składając ofertę, Wykonawca winien złożyć  odpowiednio wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

·       Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej . Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy.

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 • Cena brutto winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert.
 • Nie dopuszcza się cen wariantowych.
 • Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym również koszty transportu.
 • Cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

2. Sposób i termin zapłaty:

 • 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

3.        Inne elementy związane z realizacją zamówienia:

 • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dostawy posiłków w sposób staranny z zachowaniem należytej jakości, walorów smakowych i estetyki, sporządzania posiłków z produktów dobrej jakości spełniających wymogi w zakresie sanitarno-epidemiologicznych.

IV.  Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie: cena – 100%

 

 

V. Termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 09.01.2013 r. do godz. 10.00
 2. Ofertę należy:

- składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów pokój nr 101, I piętro,
w godz. od 7.00-15.00, lub

- przesłać pocztą/ kurierem na adres: Urząd Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, lub

- przesłać e-mailem na adres ewa.satora@pacanow.eu

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz oznakowana napisem:

„Oferta na  dostarczanie poczęstunku dla uczestników projektu pod nazwą: Chcieć to móc!”

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego,

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Pozostałe informacje:

 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3:
 2. Osoby do kontaktu:

·        Ewelina Kuźnia tel. 41/376 52 04, e-mail: ewel203@wp.pl 

·        Ewa Satora, tel. 41/3765482 w. 22, e-mail: ewa.satora@pacanow.eu

 1. Załączniki do niniejszej oferty:
 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Załączone pliki
2013_ZO_wyzywienie_chciec_to_moc_opis_przedmiotu_zamowienia.docx2013_ZO_wyzywienie_chciec_to_moc_opis_przedmiotu_zamowienia (2013_ZO_wyzywienie_chciec_to_moc_opis_przedmiotu_zamowienia.docx - 45.681 KB)
Data publikacji: 2013-01-04 12:42:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: 2013_ZO_wyzywienie_chciec_to_moc_opis_przedmiotu_zamowienia
2013_ZO_wyzywienie_Chciec_to_moc_formularz_ofertowy.doc2013_ZO_wyzywienie_Chciec_to_moc_formularz_ofertowy (2013_ZO_wyzywienie_Chciec_to_moc_formularz_ofertowy.doc - 108.032 KB)
Data publikacji: 2013-01-04 12:42:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: formularz ofertowy
2013_ZO_wyzywienie_Chciec_to_moc_wzor_umowy.doc2013_ZO_wyzywienie_Chciec_to_moc_wzor_umowy (2013_ZO_wyzywienie_Chciec_to_moc_wzor_umowy.doc - 185.856 KB)
Data publikacji: 2013-01-04 12:43:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 922
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-01-04 12:38:01
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-01-04 12:44:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu