Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 304

Data publikacji:
2012-12-17 12:22:00

Przedmiot: Gmina Pacanów, zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Treść przetargu:

      Znak: OSO.271.10.2012         

Pacanów, dnia17.12.2012 r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 

Gmina Pacanów, zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans” realizowanego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-26-102/12-00 z dnia 03.08.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

I . Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Pacanów, 28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,     

tel.  41 376 403, fax 376 59 80.,

Adres e-mail: ug@pacanow.pl

Adres strony internetowej: www.pacanow.pl

 

II. Tryb postępowania:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) - postępowanie poniżej 14 000 euro, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  (zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego) dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów biurowych na potrzeby  realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe.

2) Nazwy i kody określone w Wspólnym Słowniku Zamówień:

CPV: 30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe

CPV: 30197644-2 papier kserograficzny

CPV: 30197630-1 papier do drukarki

CPV: 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów

CPV: 30199500-5 segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i inne podobne wyroby

 

II. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
 2. Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30 marca 2014 roku.
 3. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Pacanów

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

·       Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca winien podać  cenę całkowitą brutto za dostawę całego przedmiotu zamówienia oraz ceny wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia.

·       Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny. Oferta winna zawierać nazwę i dane Wykonawcy (adres, numery kontaktowe tel., fax, e-mail) oraz  być  podpisana przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy.

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 • Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje dotyczące zamówienia. Brak wyceny którejkolwiek z pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającej wymogów niniejszego postępowania.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Cena brutto winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert.
 • Nie dopuszcza się cen wariantowych.
 • Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym również koszty transportu.
 • Cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

 

IV.  Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny za jaką wykonana zostanie całość zamówienia: cena – 100%. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych  

       ofert.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  że zostały  złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

V. Termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 21.12.2012 r. do godz. 10.00
 2. Ofertę należy:

- składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów pokój nr 101, I piętro,
w godz. od 7.00-15.00, lub

- przesłać pocztą/ kurierem na adres: Urząd Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, lub

- przesłać e-mailem na adres ewa.satora@pacanow.eu. ( w postaci skanu  podpisanego formularza ofertowego)

- czytelnym faksem na nr …………………………

W przypadku składania ofert w formie elektronicznej oraz faksem Wykonawca zobowiązany jest  do przesłania lub dostarczenia  oryginału  złożonego formularza ofertowego na adres Zamawiającego na jego żądanie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz oznakowana napisem:

„Oferta na zakup materiałów biurowych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych”

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego,

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Pozostałe informacje:

. Sposób i termin zapłaty: 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

        2. Wykonawca ponosi odpowiednio za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.

 3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3:

4.  Osoby do kontaktu:

·        Ewa Satora, tel. 41/3765482 w. 22, e-mail: ewa.satora@pacanow.eu

       5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym terminie w przypadku gdy

            realizacja zamówienia nie będzie leżeć w interesie zamawiającego .

       6. Załączniki do niniejszej oferty:

 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
2012_zaku_materialow_biurowych_zal_1.doc2012_zaku_materialow_biurowych (2012_zaku_materialow_biurowych_zal_1.doc - 96.768 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 12:40:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: opis przedmiotu zamówienia
2012_zaku_materialow_biurowych_zal_2.doc2012_zaku_materialow_biurowych (2012_zaku_materialow_biurowych_zal_2.doc - 186.368 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 12:40:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: oferta
2012_zaku_materialow_biurowych_zal_3.doc2012_zaku_materialow_biurowych (2012_zaku_materialow_biurowych_zal_3.doc - 183.296 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 12:40:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1541
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2012-12-17 12:22:00
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2012-12-17 12:46:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu