Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Radziwiłłówka 2
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 228

Data publikacji:
2011-03-30 12:48:09

Przedmiot: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie na lata 2011 - 2012

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów

tel. (041) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie na lata 2011 - 2012

Numer ogłoszenia: 101591 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3765403, faks 041 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie na lata 2011 - 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych (etylina bezołowiowa Pb 95, oraz olej napędowy ON) na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie na lata 2011 - 2012. Szacunkowa ilość paliwa: - olej napędowy ON: 12 800,00 litrów/rok, - benzyna bezołowiowa Pb 95: 4 300,00 litrów/rok Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa niż podane wyżej bez żadnych roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. Dostawa paliwa odbywać się będzie poprzez sukcesywnie tankowanie pojazdów będących w dyspozycji UG Pacanów według aktualnych potrzeb na stacji paliw Wykonawcy, przy każdym tankowaniu wydawany będzie dowód pobrania paliwa w formie Wz -ki z podaniem daty tankowania, rodzaju i ilość pobranego paliwa, a rozliczenie dostawy odbywać się będzie bezgotówkowo na fakturze zbiorczej 1 raz w miesiącu. Tankowanie samochodów odbywać się będzie na terenie Gminy Pacanów. Okres dostawy paliw - 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Paliwo będące przedmiotem niniejszego postępowania powinny spełniać wymagania jakościowe dla paliw płynnych (Dz.U. z 2008r. Nr 221 poz. 1441) oraz Normy PN-EN 228 i PN-EN 590 Kod CPV: 09132100-4 Benzyna bezołowiowa, 09134100-8 Olej napędowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające tożsame z zamówieniem głównym, zgodnie z zapisami ustawy PZP

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali się posiadaniem aktualnej koncesji na dystrybucję i obrót paliwami płynnymi. Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zgodnie z wzorem (załącznik nr: 2 do SIWZ), oraz kopii koncesji na dystrybucję i obrót paliwami

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku w posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z wzorem (załącznik nr: 2 do SIWZ),

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie Gminy Pacanów co najmniej jedną stację paliw czynną w dni robocze od poniedziałku do piątku. Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z wzorem (załącznik nr: 2 do SIWZ).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem (załącznik nr: 2 do SIWZ).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr: 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 20

2 - Upust cen detalicznych (w % ceny detalicznej paliwa) - U Pb 95 - 40

3 - Upust cen detalicznych (w % ceny detalicznej paliwa) - U ON - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zamiany podatku VAT c) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, d) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, e) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, Dokonanie jakichkolwiek zmian umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów pok. nr 17, nie później niż do dnia 14.04.2011r. do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Załączone pliki
2011_02_SIWZ_paliwo.pdf2011_02_SIWZ_paliwo (2011_02_SIWZ_paliwo.pdf - 170.466 KB)
Data publikacji: 2011-03-30 12:51:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: SIWZ
2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_1_formularz_ofertowy.pdf2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_1_formularz_ofertowy (2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_1_formularz_ofertowy.pdf - 17.893 KB)
Data publikacji: 2011-03-30 12:52:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Formularz ofertowy
2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_2_oswiadczenie_art_22.pdf2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_2_oswiadczenie_art_22 (2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_2_oswiadczenie_art_22.pdf - 17.972 KB)
Data publikacji: 2011-03-30 12:52:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oświadczenie_art_22
2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_3_oswiadczenie_art_24.pdf2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_3_oswiadczenie_art_24 (2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_3_oswiadczenie_art_24.pdf - 21.21 KB)
Data publikacji: 2011-03-30 12:53:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oświadczenie_art_24
2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_4_wzor_umowy.pdf2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_4_wzor_umowy (2011_02_SIWZ_paliwo_zal_nr_4_wzor_umowy.pdf - 22.798 KB)
Data publikacji: 2011-03-30 12:53:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wzór umowy
2011_02_SIWZ_paliwo_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_06.04.2011.pdf2011_02_SIWZ_paliwo_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_06.04.2011 (2011_02_SIWZ_paliwo_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_06.04.2011.pdf - 688.594 KB)
Data publikacji: 2011-04-06 11:41:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2011_02_SIWZ_paliwo_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_06.04.2011

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1530
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2011-03-30 12:48:09
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2011-03-30 12:53:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu