Opublikowano: 2014-12-30 14:54:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 30.12.2014r.

Nr sprawy: IGPM.271.8.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: : Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie ul. Krakowska 29, 43 – 190 Mikołów.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą sumaryczną liczbę 100 pkt oraz najwyższą liczbę punktów w   poszczególnych kryteriach:

- Cena kredytu  - 95 punktów

- Termin uruchomienia kredytu – 5 punktów

Informacja o ofertach:

a)      Oferty złożone:

- Oferta nr 1 - Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie ul. Krakowska 29, 43 – 190 Mikołów

- Oferta nr 2 - Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój

b)      Oferty odrzucone: brak

c)      Wykonawcy wykluczeni: brak

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 Ustawy PZP (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1153
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-12-23 12:03:27
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-12-23 12:08:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu