Opublikowano: 2014-12-19 12:36:40

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 19.12.2014r.

Nr sprawy: IGPM.271.7.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: : „Odbieranie i transport odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów”.za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez: Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów poszczególnych kryteriach:

- Cena - 98 punktów

- Termin płatności faktury – 2 punkty

Informacja o ofertach:

a)      Oferty złożone: Oferta nr 1 - Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój

b)      Oferty odrzucone: brak

c)      Wykonawcy wykluczeni: brak

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami)

 

Wójt Gminy Pacanów 

/-/ mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1326
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-12-08 12:26:40
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-12-08 12:30:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu