Opublikowano: 2014-08-20 12:11:02

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
przetarg na dowóz uczniów do szkół

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 20.08.2014r.

  Znak sprawy: OSO.271.2.2014

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 907
 z późn. zm.) 
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich
i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:

1)      w Części I – Ofertę Nr 2 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Spółka z o.o., ul. Kraszewskiego 5, 97-500 Radomsko – cena całkowita brutto za trasę – 134159,00zł,

2)      w Części II - Ofertę Nr 4 - Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Kapinos, Słupiec 328, 33-230 Szczucin - cena całkowita brutto za trasę – 43581,00zł

Uzasadnienie wyboru: Oferty wybranych Wykonawców zawierały najniższą cenę spośród  Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów określonych
w rozdziale XX SIWZ dla niniejszego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty z czego 1 oferta została odrzucona wobec wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Ocena punktowa pozostałych 3 ofert w kryterium „cena ofertowa brutto” przedstawia się następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena ofertowa brutto”

Łączna

punktacja

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Spółka z o.o., ul. Kraszewskiego 5,
97-500 Radomsko

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

100,00

-

 

 

 

100,00

-

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EWA” Ewa Hanszke,

os. L. Czarnego 1/47, 28-100 Busko-Zdrój

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

95,83

-

 

 

 

95,83

-

 

4

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Kapinos, Słupiec 328,

33-230 Szczucin

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

97,11

100

 

 

 

97,11

100

Otrzymują:

1.    http://www.bip.pacanow.pl

2.    Tablica ogłoszeń.

3.   a/a.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1356
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-08-01 11:40:04
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-08-01 11:41:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu