Opublikowano: 2014-06-24 13:22:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wójcza, Wójeczka, Wola Biechowska

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 24.06.2014r.

  Znak sprawy: IGPM.271.3.2014

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 907  z późn. zm.)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wójcza, Wójeczka, Wola Biechowska 

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez: 

Ekozis

Grzegorz Surgota

39-305  Borowa 326

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę tj. 249 867,12 zł brutto spośród  Wykonawców którzy nie zostali wykluczeni z postępowania, i których oferty nie zostały odrzucone, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XX SIWZ dla niniejszego postępowania.

1.    W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli  następujący Wykonawcy, których ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena ofertowa brutto”

Łączna

punktacja

1.

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

JUSGAZ Sp. z o.o.

ul. Rynek 37,  27-660 Koprzywnica

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

JUSGAS Radosław Szlichta

Ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica

92,69

92,69

2.

Ekozis

Grzegorz Surgota

39-305  Borowa 326

100,00

100,00

 

3.

WOD-GAZ

Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych

Czesław Sztuk

Ul. 1-go Maja 1G, 28-131 Solec-Zdrój

88,55

88,55

 

4.

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA

Ul. Partyzantów 22

28-100 Busko-Zdrój

-

-

                            

Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

 

Otrzymują:

1.       http://www.bip.pacanow.pl

2.       Tablica ogłoszeń.

3.       a/a.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1648
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-04-17 11:59:49
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-04-17 12:39:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu