Opublikowano: 2013-12-05 12:26:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup energii elektrycznej

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 04.12. 2013 r.

Znak: IGPM.271.18.2013

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego Gminy Pacanów – firma New Power Sp. z o.o. zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Zakup  energii  elektrycznej" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

PGE Obrót S.A.

ul. 8 – ego Marca 6, 35 – 959 Rzeszów

Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26 – 10 Skarżysko - Kamienna

Cena brutto: 2 552 012,73 zł

 

 

 

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród ofert złożonych.

 

Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:

 

       1.     Energa Obrót S.A.,

               Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk

               ilość otrzymanych punktów – 94,56 pkt

 

2.       PKP Energetyka S.A.,

       ul. Hoża 63/67, 00 – 681 Warszawa

       ilość otrzymanych punktów – 95,61 pkt

 

       3.    PGE Obrót S.A.

              ul. 8 – ego Marca 6, 35 – 959 Rzeszów

              Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej

              Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26 – 10 Skarżysko - Kamienna

       ilość otrzymanych punktów – 100 pkt

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

                  W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Informacja o odrzuconych ofertach:

                  W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

                 

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faksem lub drogą elektroniczną), albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1699
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-10-24 15:42:58
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-10-24 15:46:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu