Opublikowano: 2013-10-01 13:48:55

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Pacanów: Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid. 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid.118 od km 0+000 do km 0+270 o łącznej długości 475m - etap I

Wynik postepowania:
Znak: IGPM.271.16.2013 Pacanów 01.10.2013r INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późniejszymi. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: : „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid. 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid.118 od km 0+000 do km 0+270 0 łącznej długości 475m – etap I” po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano : Ofertę nr 2- Zakład Robót Inżynieryjno Transportowych WOD-GAZ Suchowola 74a 28-130 Stopnica Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskując najwyższą liczbę punktów -100,00. 1.Zestawienie ofert: Nr oferty Wykonawca Liczba pkt. w kryterium „cena ofertowa brutto” Łączna punktacja 1. Konsorcjum:Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski 28-136 Nowy Korczyn Badrzychowice 71Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FARMER” Lesław Piotrowski Oś. Sikorskiego 25/7 28-100 Busko Zdrój 98,45 98,45 2. Zakład Robót Inżynieryjno Transportowych WOD-GAZ Suchowola 74a 28-130 Stopnica 100 100 WÓJT GMINY mgr Wiesław SkopPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 4431
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-09-09 12:52:45
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-09-09 13:00:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu