Opublikowano: 2013-09-19 12:02:09

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: „Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów”

Wynik postepowania:
Pacanów, dnia: 19.09.2013r. Znak sprawy IGPM.271.14.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów”. za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez: MOTO-AGROMAX Sp. z o.o. Kostomłoty Pierwsze 120B, 26-085 Miedziana Góra Uzasadnienie wyboru: Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę tj. 159 703,20 zł brutto spośród Wykonawców którzy nie zostali wykluczeni i których oferty nie zostały odrzucone uzyskując jednocześnie największą liczbę punktów 100,00 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. 1. Informacja o ofertach: a) Oferty złożone: Nr. oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto 1. B.O.S.R. INVEST Tomasz Dziembek, ul. Malczewskiego 6, 42-200 Częstochowa 162 200,00 zł 2. P.P.H.U. „A.R. Chmielewski” S.J. inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski, Kleczanów 155, 27-641 Obrazów 163 467,00 zł 3. MOTO-AGROMAX Sp. z o.o. Kostomłoty Pierwsze 120B, 26-085 Miedziana Góra 159 703,20 zł b) Punktacja ofert nieodrzuconych: według kryterium: Cena ofertowa brutto - Oferta Nr 2 – 97,68 pkt. - Oferta Nr 3 – 100,00 pkt c) Sumaryczna punktacja ofert nieodrzuconych: - Oferta Nr 2 – 97,68 pkt. - Oferta Nr 3 – 100,00 pkt 2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych: W postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców: 3. Informacja o odrzuconych ofertach: Oferta nr 1 -B.O.S.R. INVEST Tomasz Dziembek, ul. Malczewskiego 6, 42-200 Częstochowa - Uzasadnienie:Ofertę odrzuconona podstawie art. 89 ust 1. Pkt 8 ustawy PZP (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi. zmianami), ponieważ Wykonawca nie złożył własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli jakim jest złożona przez niego oferta. W szczególności Wykonawca nie złożył podpisu pod formularzem ofertowym, co w świetle art. 78 Kodeksu Cywilnego stanowi, że złożona oferta jest nieważna. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie określonym w art. 94, ust. 1, pkt. 2.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1503
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-09-03 11:12:36
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-09-03 11:15:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu