Opublikowano: 2013-08-13 14:24:21

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 13.08.2013r.

Nr sprawy: OSO.271.2.2013

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę:

1)      Część Nr: 1: Trasa Północna - Oferta Nr 3Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Spółka z o.o., ul. Kraszewskiego 5, 97-500 Radomsko - cena całkowita brutto za trasę – 64940,00zł,

2)      Część Nr: 2: Trasa Nadwiślańska - Oferta Nr 3Przedsiębiorstwo  Komunikacji Samochodowej Radomsko Spółka z o.o., ul. Kraszewskiego 5, 97-500 Radomsko - cena całkowita brutto za trasę - 60000,00zł,

3)      Część Nr: 3 - Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie - Oferta Nr 1Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa Janusz Kapinos, Słupiec 328,
33-230 Szczucin -
cena całkowita brutto za trasę – 41998,00zł,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty w/w firm  są ofertami najkorzystniejszymi  tj. uzyskały najwyższą sumaryczną liczbę punktów  spośród ofert nie podlegających odrzuceniu tj.:

1)      Oferta Nr 3Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Spółka z o.o., ul. Kraszewskiego 5, 97-500 Radomsko - Część Nr: 1: Trasa Północna - za cenę całkowitą brutto za trasę  64940,00zł jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów – 300,00,

2)      Oferta Nr 3Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Spółka z o.o., ul. Kraszewskiego 5, 97-500 Radomsko  - Część Nr: 2: Trasa Nadwiślańska -  za cenę całkowitą brutto za trasę 60000,00zł jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów – 300,00,

3)      Oferta Nr 1Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa Janusz Kapinos, Słupiec 328,
33-230 Szczucin
- Część Nr: 3 - Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie - za cenę całkowitą brutto za trasę 41998,00zł jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów – 300,00,

 

I.                    Informacja o ofertach:

1.      Oferty złożone: 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Trasa

Cena całkowita brutto za trasę

1.

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa Janusz Kapinos,
Słupiec 328,
33-230 Szczucin

 

Część nr: 1 Trasa Północna

Część nr: 2 Trasa Nadwiślańska

Część nr: 3 Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie

-

88800,00 zł

41998,00 zł

 

 

 

2.

„ALKA TRANS” Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Pyszka,
Kwasów 26,
28–133 Pacanów

Część nr: 1 Trasa Północna

Część nr: 2 Trasa Nadwiślańska

Część nr: 3 Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie

98365,00 zł

-

- 

 

 

 

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Spółka Z O.O.,
ul. Kraszewskiego 5,
97-500 Radomsko

Część nr: 1 Trasa Północna

Część nr: 2 Trasa Nadwiślańska

Część nr: 3 Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie

64940,00 zł

60000,00 zł

-

 

 

 

4.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.,
ul. Krakowska 51,
28-200 Staszów

Część nr: 1 Trasa Północna

Część nr: 2 Trasa Nadwiślańska

Część nr: 3 Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie

69906,00 zł

71184,00 zł

-

 

 

 

 

 

2.  Punktacja ofert nieodrzuconych wg kryterium „cena całkowita brutto za trasę”:

1) Oferta Nr 1Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa Janusz Kapinos, Słupiec 328,
33-230 Szczucin

a) Część Nr: 1: Trasa Północna – 0,00 pkt

b) Część Nr: 2: Trasa Nadwiślańska – 202,71 pkt

c)  Część Nr: 3 - Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie – 300,00 pkt

2) Oferta nr 2 - „ALKA TRANS” Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Pyszka, Kwasów 26, 28–133 Pacanów,

a) Część Nr: 1: Trasa Północna – 198,06 pkt

b) Część Nr: 2: Trasa Nadwiślańska – 0,00 pkt

c)  Część Nr: 3 - Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie – 0,00, pkt

3) Oferta Nr 3Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Spółka z o.o.,
ul. Kraszewskiego 5, 97-500 Radomsko

a) Część Nr: 1: Trasa Północna – 300,00 pkt

b) Część Nr: 2: Trasa Nadwiślańska – 300,00 pkt

c)  Część Nr: 3 - Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie – 0,00 pkt

4) Oferta Nr 4 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.,
ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów,

a) Część Nr: 1: Trasa Północna – 278,7 pkt

b) Część Nr: 2: Trasa Nadwiślańska – 252,87 pkt

c)  Część Nr: 3 - Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie – 0,00 pkt

 

3.    Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

W postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców:

4.    Informacja o odrzuconych ofertach:

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert:

5.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faksem), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

             Z  poważaniem:

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1640
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-07-26 10:41:21
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-07-26 10:42:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu