Opublikowano: 2013-05-07 12:57:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Pzetarg nieograniczony na: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia  7.05.2013r.

  Znak sprawy: IGPM.271.5.2012

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                                                                                                

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

F.H.U. ROLMET

Kowalski Frączek  Sp.J.

28-500 Kazimierza Wielka

Ul. Kolejowa 130

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejsza tj.  uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów – 100,00 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XX SIWZ dla niniejszego postępowania. Oferta wybranego Wykonawcy: Cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa  Pb 95 – 5,63 zł/l, Upust ceny detalicznej ( w % do ceny jednostkowej brutto paliwa Pb 95) – 1,6 %,  Cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa ( ON ) – 5,57 zł/l,  Upust ceny detalicznej ( w % do ceny jednostkowej brutto paliwa ON) – 2,2 %, sumaryczna cena  ofertowa brutto – 221 310, 00 zł.

 

1.    W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Sumaryczna Cena oferty brutto

1.

F.H.U. ROLMET

Kowalski Frączek  Sp.J.

28-500 Kazimierza Wielka

Ul. Kolejowa 130

 

      221 310,00 zł

 

2. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

 

Numer

oferty

Liczba pkt. w kryterium: „Cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa (Pb 95) – „CPb 95

Liczba pkt. w kryterium: „Upust ceny detalicznej ( w % do ceny jednostkowej brutto paliwa Pb 95) – „UPb95

 

Liczba pkt. w kryterium: „Cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa ( ON ) – „CON

 

Liczba pkt. w kryterium: „Upust ceny detalicznej ( w % do ceny jednostkowej brutto paliwa ON) – „UON

 

Łączna punktacja

1

10,00

40,00

10,00

40,00

 

100,00 pkt.

 

 

 

 

 

 

                                                  WÓJT GMINY PACANÓW

                                                          mgr Wiesław Skop 

 

Otrzymują:

1.       http://www.bip.pacanow.pl

2.       Tablica ogłoszeń.

3.       a/a.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1550
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-04-08 12:03:41
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-04-08 12:07:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu