Opublikowano: 2013-04-23 13:15:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont dróg gminnych: Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+000 do km 0+710, Kępa Lubawska -Oblekoń nr 361037T od km 0+600 do km 1+ 300, Kółko Żabieckie wzdłuż wału nr 361107T -etap I od km 0+000 do km 0+360 o łącznej długości 1,770 km.

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 23.04.2013r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.4.2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                               

 

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont dróg gminnych  „Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli  nr 361003T od km 0+000 do km 0+710, Kępa Lubawska -Oblekoń  nr 361037T od km 0+600 do km 1+ 300, Kółko Żabieckie wzdłuż wału nr 361107T -etap I od km 0+000 do km  0+360 o łącznej długości 1,770  km”

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złożoną przez:

 

Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa,  „DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę tj.295.852,64 zł brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów –100,00.

 

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

1

Cewap Sp. z o.o. , Celiny , 26-020 Chmielnik

339.352,33

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

               „FART” Sp. Z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

297.306,07

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

       Spółka Akcyjna w Kraśniku

      ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

307.031,23

4

                 STRABAG Sp. z.o.o

       ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

372.774,39

5

       Mota -Engil Central Europe S.A

     Region Południowo- Wschodni

ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

405.598,32

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

                  Staszów Sp. z o.o

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

308.236,77

7

Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa

             „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

295.852,64

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

         „DROKAM PIASECZNO”

                   Marian Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

310.403,48

 

b)      Punktacja ofert nieodrzuconych według kryterium „cena ryczałtowa brutto”

-         Oferta Nr 1 –    ------- pkt

-         Oferta Nr 2 –    99,51 pkt.

-         Oferta Nr 3 –    96,36 pkt.

-         Oferta Nr 4 –    79,37 pkt

-         Oferta Nr 5 –    72,94 pkt.

-         Oferta Nr 6 –    ------- pkt

-         Oferta Nr 7 –    100,00 pkt.

-         Oferta Nr 8 -      95,31 pkt

c) Łączna punktacja ofert nieodrzuconych.

-         Oferta Nr 1 –    ------- pkt

-         Oferta Nr 2 –    99,51 pkt.

-         Oferta Nr 3 –    96,36 pkt.

-         Oferta Nr 4 –    79,37 pkt

-         Oferta Nr 5 –    72,94 pkt.

-         Oferta Nr 6 –    ------- pkt

-         Oferta Nr 7 –    100,00 pkt.

-         Oferta Nr 8 -      95,31 pkt

-          

2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

- Cewap Sp. z o.o. , Celiny , 26-020 Chmielnik

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych , Staszów Sp. z o.o, ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów,  

 

Uzasadnienie :Wykonawcę Cewap Sp. z o.o. , Celiny , 26-020 Chmielnik wykluczono  na podstawie art 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U  z 2010 r , Nr 113, poz 759 ) ponieważ brak jest zabezpieczenia oferty wadium – złożone wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej  ważne jest na okres krótszy niż termin związania z ofertą , która upływa 05.05.2013 podczas gdy okres ważności złożonej gwarancji upływa w dniu 04.05.2013  , ponadto Wykonawca błędnie określił przedmiot zamówienia w treści przedstawionej gwarancji  ubezpieczeniowej.

Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych , Staszów Sp. z o.o, ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów,wykluczono na podstawie  art 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych          (Dz. U  z 2010 r , Nr 113, poz 759 ) ponieważ Wykonawca nie wykazał  , że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa  zamówienia polegające na remoncie lub przebudowie  drogi -położeniu nawierzchni mineralno asfaltowej o dł min. 1000M każde , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów  najważniejszych robót , określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Wykonawca wykazał wykonanie tylko jednego zamówienia .

 

3. Informacja o odrzuconych ofertach:

- oferta nr 1 : Cewap Sp. z o.o. , Celiny , 26-020 Chmielnik,

- oferta nr 6 : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych , Staszów Sp. z o.o, ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów,

 

Uzasadnienie :Ofertę nr 1 oraz ofertę nr 6 odrzucono  na podstawie art 24 ust 4 ustawy (Dz. U  z 2010 r , Nr 113, poz 759 ) -Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

 

4. Informacja o zawarciu umowy: Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia , z zastrzeżeniem art 183 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony           w art 27 ust 2 ustawy PZP

 

 

 

    Z  poważaniem:

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1691
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-03-21 12:12:56
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-03-21 12:17:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu