Opublikowano: 2013-04-23 09:05:02

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Słupia wieś nr 361058T od km 0+000 do km 0+460

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 23.04.2013r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.3.2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                               

 

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „ Przebudowa drogi gminnej Słupia wieś nr 361058T od km  0+000 do km 0+460 ”

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 złożoną przez:

 

Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa,  „DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę tj.61.864,57 zł brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów –100,00.

 

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

1

Cewap Sp. z o.o. , Celiny , 26-020 Chmielnik

69.604,72

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

               „FART” Sp. Z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

66.651,24

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

       Spółka Akcyjna w Kraśniku

      ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

66.455,47

4

                 STRABAG Sp. z.o.o

       ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

85.305,67

5

Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa

             „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

61.864,57

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

                  Staszów Sp. z o.o

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

63.822,24

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

         „DROKAM PIASECZNO”

                   Marian Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

63.991,98

 

b)      Punktacja ofert nieodrzuconych według kryterium „cena ryczałtowa brutto”

-         Oferta Nr 1 –    88,88 pkt

-         Oferta Nr 2 –    92,82 pkt.

-         Oferta Nr 3 –    93,09pkt.

-         Oferta Nr 4 –    72,52 pkt

-         Oferta Nr 5 –    100,00 pkt.

-         Oferta Nr 6 –    96,93 pkt

-         Oferta Nr 7 –    96,68 pkt.

c) Łączna punktacja ofert nieodrzuconych.

-         Oferta Nr 1 –    88,88 pkt

-         Oferta Nr 2 –    92,82 pkt.

-         Oferta Nr 3 –    93,09pkt.

-         Oferta Nr 4 –    72,52 pkt

-         Oferta Nr 5 –    100,00 pkt.

-         Oferta Nr 6 –    96,93 pkt

-         Oferta Nr 7 –    96,68 pkt

 

2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

3. Informacja o odrzuconych ofertach:

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

4. Informacja o zawarciu umowy: Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia , z zastrzeżeniem art 183 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony           w art 27 ust 2 ustawy PZP

 

 

 

    Z  poważaniem:

 

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1624
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-03-21 11:08:18
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-03-21 11:11:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu