Rok 2019

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2019

Załączone pliki:

Uchwała Nr VI/36/19
(2019_uchwala_36.pdf - 1171.893 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:11:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pacanów. Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 905 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/37/19
(2019_uchwala_37.pdf - 354.406 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:15:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 906 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/38/19
(2019_uchwala_38.PDF - 2535.916 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:20:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr VI/39/19
(2019_uchwala_39.pdf - 3369.187 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 907 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/40/19
(2019_uchwala_40.PDF - 108.34 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:27:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku garażowego wraz z działką nr 732/1 położonej w Ratajach Słupskich na okres 20 lat

Uchwała Nr VI/41/19
(2019_uchwala_41.pdf - 107.517 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:30:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 908 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/42/19
(2019_uchwala_42.pdf - 390.979 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:33:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2019r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 909 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/43/19
(2019_uchwala_43.pdf - 110.973 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:35:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 910 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/44/19
(2019_uchwala_44.pdf - 363.736 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:38:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 911 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/45/19
(2019_uchwala_45.pdf - 109.441 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:42:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 912 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/46/19
(2019_uchwala_46.pdf - 1099.192 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:47:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 913 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/47/19
(2019_uchwala_47.pdf - 1370.309 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:50:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 914 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/48/19
(2019_uchwala_48.pdf - 258.14 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:53:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 915 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VII/49/19
(2019_uchwala_49.PDF - 2372.654 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:14:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr VII/50/19
(2019_uchwala_50.pdf - 1730.998 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:16:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1291 z dnia 12.03.2019 r.

Uchwała Nr VII/51/19
(2019_uchwala_51.PDF - 400.846 KB) Data publikacji: 2019-03-11 14:08:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025

Uchwała Nr VII/52/19
(2019_uchwala_52.PDF - 95.014 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:20:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr VIII/53/19
(2019_uchwala_53.pdf - 1129.705 KB) Data publikacji: 2019-04-03 13:04:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1705 z dnia 05.04.2019 r.

Uchwała Nr VIII/54/19
(2019_uchwala_54.PDF - 535.641 KB) Data publikacji: 2019-04-03 13:12:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr IX/55/19
(2019_uchwala_55.PDF - 2038.007 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:44:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr IX/56/19
(2019_uchwala_56.pdf - 1724.979 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:45:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1920 z dnia 19.04.2019 r.

Uchwała Nr IX/57/19
(2019_uchwala_57.PDF - 167.383 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:48:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach rady gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uchwała Nr IX/58/19
(2019_uchwala_58.pdf - 105.25 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:50:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1921 z dnia 19.04.2019 r.

Uchwała Nr IX/59/19
(2019_uchwala_59.PDF - 93.775 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:52:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przekazania przyczepki podłodziowej będącej w użyczeniu jednostce OSP Oblekoń dla gm. Wiślica

Uchwała Nr IX/60/19
(2019_uchwala_60.pdf - 336.567 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:54:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1922 z dnia 19.04.2019 r.

Uchwała Nr IX/61/19
(2019_uchwala_61.PDF - 116.245 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:56:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Uchwała Nr IX/62/19
(2019_uchwala_62.PDF - 157.73 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:57:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Uchwała Nr IX/63/19
(2019_uchwala_63.pdf - 730.272 KB) Data publikacji: 2019-05-06 12:59:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: zmieniająca uchwałę nr XIV/68/15 z dnia 18 września 2015r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1923 z dnia 19.04.2019 r.

Uchwała Nr IX/64/19
(2019_uchwala_64.pdf - 3113.681 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:01:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ( gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1924 z dnia 19.04.2019 r.

Uchwała Nr IX/65/19
(2019_uchwala_65.pdf - 519.944 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:03:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1925 z dnia 19.04.2019 r.

Uchwała Nr X/66/19
(2019_uchwala_66.pdf - 194.197 KB) Data publikacji: 2019-06-05 09:20:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 73 i 79 w miejscowości Słupia Gmina Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2337 z dnia 03.06.2019 r.

Uchwała Nr X/67/19
(2019_uchwala_67.pdf - 1653.041 KB) Data publikacji: 2019-06-05 09:23:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2238 z dnia 03.06.2019 r.

Uchwała Nr XII/68/19
(2019_uchwala_68.PDF - 47.13 KB) Data publikacji: 2019-07-16 08:21:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania

Uchwała Nr XII/69/19
(2019_uchwala_69.pdf - 7422.914 KB) Data publikacji: 2019-07-16 08:42:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2917 z dnia 16.07.2019 r.

Uchwała Nr XII/70/19
(2019_uchwala_70.pdf - 106.76 KB) Data publikacji: 2019-07-16 08:49:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2018r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2848 z dnia 09.07.2019 r.

Uchwała Nr XII/71/19
(2019_uchwala_71.pdf - 107.798 KB) Data publikacji: 2019-07-16 08:52:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2849 z dnia 09.07.2019 r.

Uchwała Nr XII/72/19
(2019_uchwala_72.pdf - 1085.274 KB) Data publikacji: 2019-07-16 08:55:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2850 z dnia 09.07.2019 r.

Uchwała Nr XII/73/19
(2019_uchwala_73.PDF - 64.762 KB) Data publikacji: 2019-07-16 08:57:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego

Uchwała Nr XII/74/19
(2019_uchwala_74.PDF - 60.776 KB) Data publikacji: 2019-07-16 08:58:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gm. Pacanów położonego przy ul. Mlecznej 47 w Pacanowie

Uchwała Nr XII/75/19
(2019_uchwala_75.PDF - 92.167 KB) Data publikacji: 2019-07-16 09:00:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju

Uchwała Nr XII/76/19
(2019_uchwala_76.PDF - 51.704 KB) Data publikacji: 2019-07-16 09:01:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/18 z dnia 28.XII.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XIII/77/19
(2019_uchwala_77.PDF - 1262.027 KB) Data publikacji: 2019-09-26 08:23:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr XIII/78/19
(2019_uchwala_78.pdf - 2118.976 KB) Data publikacji: 2019-09-26 08:24:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3415 z dnia 05.09.2019 r.

Uchwała Nr XIII/79/19
(2019_uchwala_79.pdf - 367.052 KB) Data publikacji: 2019-09-26 08:26:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XIV/80/19
(2019_uchwala_80.PDF - 1257.038 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:02:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr XIV/81/19
(2019_uchwala_81.PDF - 3588.424 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:04:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3795 z dnia 03.10.2019 r.

Uchwała Nr XIV/82/19
(2019_uchwala_82.PDF - 210.057 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:06:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie

Uchwała Nr XIV/83/19
(2019_uchwala_83.PDF - 205.594 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:08:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójczy

Uchwała Nr XIV/84/19
(2019_uchwala_84.PDF - 208.467 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:09:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi

Uchwała Nr XIV/85/19
(2019_uchwala_85.PDF - 516.577 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:11:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii kategorii drogi publicznej (gminnej) i ustalenia ich przebiegu. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3796 z dnia 03.10.2019 r.

Uchwała Nr XIV/86/19
(2019_uchwala_86.PDF - 834.943 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:16:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr XIV/87/19
(2019_uchwala_87.PDF - 473.593 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:17:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3797 z dnia 03.10.2019 r.

Uchwała Nr XIV/88/19
(2019_uchwala_88.PDF - 57.242 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:21:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na lat 10 w trybie bezprzetargowym działki nr 65/19 o pow. 2,6398 ha położonej w Karsach Małych gmina Pacanów

Uchwała Nr XIV/89/19
(2019_uchwala_89.PDF - 118.779 KB) Data publikacji: 2019-10-08 08:21:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3798 z dnia 03.10.2019 r.

Uchwała Nr XV/90/19
(2019_uchwala_90.PDF - 1267.729 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:36:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr XV/91/19
(2019_uchwala_91.pdf - 2103.942 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:37:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 4379 z dnia 20.11.2019 r.

Uchwała Nr XVI/92/19
(2019_uchwala_92.pdf - 106.884 KB) Data publikacji: 2019-12-16 08:12:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5186 z dnia 13.12.2019 r.

Uchwała Nr XVI/93/19
(2019_uchwala_93.pdf - 109.751 KB) Data publikacji: 2019-12-16 08:13:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5187 z dnia 13.12.2019 r.

Uchwała Nr XVI/94/19
(2019_uchwala_94.pdf - 1254.536 KB) Data publikacji: 2019-12-16 08:19:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020-2025

Uchwała Nr XVI/95/19
(2019_uchwala_95.PDF - 91.488 KB) Data publikacji: 2019-12-16 08:23:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XVI/96/19
(2019_uchwala_96.PDF - 106.574 KB) Data publikacji: 2019-12-16 08:24:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5188 z dnia 13.12.2019 r.

Uchwała Nr XVI/97/19
(2019_uchwala_97.PDF - 795.661 KB) Data publikacji: 2019-12-16 08:36:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5189 z dnia 13.12.2019 r.

Uchwała Nr XVI/98/19
(2019_uchwala_98.PDF - 1334.954 KB) Data publikacji: 2019-12-16 08:37:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5190 z dnia 13.12.2019 r.

Uchwała Nr XVI/99/19
(2019_uchwala_99.PDF - 138.591 KB) Data publikacji: 2019-12-16 08:47:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr XVII/100/19
(2019_uchwala_100.PDF - 1263.878 KB) Data publikacji: 2020-01-15 07:34:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr XVII/101/19
(2019_uchwala_101.pdf - 2094.692 KB) Data publikacji: 2020-01-15 07:34:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.

Uchwała Nr XVII/102/19
(2019_uchwala_102.PDF - 855.076 KB) Data publikacji: 2020-01-15 07:40:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2020 r.

Uchwała Nr XVII/103/19
(2019_uchwala_103.PDF - 1148.327 KB) Data publikacji: 2020-01-15 07:43:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030

Uchwała Nr XVII/104/19
(2019_uchwala_104.pdf - 3626.991 KB) Data publikacji: 2020-01-15 07:46:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1386

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-02-13 09:20:11
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-02-13 09:20:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-15 07:46:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony