Rok 2018

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2018

Załączone pliki:

Uchwała Nr L/250/18
(2018_uchwala_250.pdf - 3552.068 KB) Data publikacji: 2018-02-27 10:04:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr L/251/18
(2018_uchwala_251.pdf - 8133.221 KB) Data publikacji: 2018-02-27 10:18:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028

Uchwała Nr L/252/18
(2018_uchwala_252.pdf - 5324.799 KB) Data publikacji: 2018-02-27 11:06:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 727 z dnia 16.02.2018 r.

Uchwała Nr L/253/18
(2018_uchwala_253.pdf - 4085.682 KB) Data publikacji: 2018-02-27 11:58:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 728 z dnia 16.02.2018 r.

Uchwała Nr L/254/18
(2018_uchwala_254.pdf - 360.104 KB) Data publikacji: 2018-02-27 12:04:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr L/255/18
(2018_uchwala_255.pdf - 379.038 KB) Data publikacji: 2018-02-27 12:06:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr L/256/18
(2018_uchwala_256.pdf - 416.521 KB) Data publikacji: 2018-02-27 12:14:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, część działki nr 591 o pow. 1,31 m2 poł. w Ratajach Karskich oraz części działki nr 1967/1 o pow. 1,31 m2 poł. w Pacanowie.

Uchwała Nr L/257/18
(2018_uchwala_257.pdf - 426.991 KB) Data publikacji: 2018-02-27 12:16:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego poł. w Pacanowie przy ul. Mlecznej 47 oraz działki poł. w Sroczkowie w formie przetargu nieograniczonego

Uchwała Nr L/258/18
(2018_uchwala_258.pdf - 426.311 KB) Data publikacji: 2018-02-27 12:18:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/184/17 z dnia 3.02.2017r. w sprawie zwrotu na rzecz ANR nieruchomości poł. w Kwasowie.

Uchwała Nr L/259/18
(2018_uchwala_259.pdf - 806.59 KB) Data publikacji: 2018-02-27 12:22:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 739 z dnia 16.02.2018 r.

Uchwała Nr L/260/18
(2018_uchwala_260.pdf - 700.743 KB) Data publikacji: 2018-02-27 12:26:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Pacanów statusu miasta

Uchwała Nr L/261/18
(2018_uchwala_261.pdf - 2359.8 KB) Data publikacji: 2018-02-27 12:31:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pacanów konsultacji dotyczących wniosków o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów. Opublikowana w Dz.Urz. Woj. Św. 2018 poz. 729 z dnia 16.02.2018

Uchwała Nr LI/262/18
(2018_uchwala_262.pdf - 358.705 KB) Data publikacji: 2018-04-12 10:32:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr LI/263/18
(2018_uchwala_263.pdf - 8260.145 KB) Data publikacji: 2018-04-12 10:46:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028

Uchwała Nr LI/264/18
(2018_uchwala_264.pdf - 6002.506 KB) Data publikacji: 2018-04-12 11:11:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz.U.Woj.Św. 2018.1400 dn. 04.04.2018

Uchwała Nr LI/265/18
(2018_uchwala_265.pdf - 365.118 KB) Data publikacji: 2018-04-12 11:14:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zwolnienia jednostek budżetowych gminy Pacanów z obowiazku uiszczania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urzadzęń kanalizacyjnych

Uchwała Nr LI/266/18
(2018_uchwala_266.pdf - 599.085 KB) Data publikacji: 2018-04-12 11:17:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przeszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1401 dnia 04.04.2018

Uchwała Nr LI/267/18
(2018_uchwala_267.pdf - 3265.621 KB) Data publikacji: 2018-04-12 11:59:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacanów w 2018 r. Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2018.1402 dnia 04.04.2018

Uchwała Nr LI/268/18
(2018_uchwala_268.pdf - 988.037 KB) Data publikacji: 2018-04-12 12:04:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podziału gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1402 dnia 04.04.2018

Uchwała Nr LI/269/18
(2018_uchwala_269.pdf - 977.155 KB) Data publikacji: 2018-04-12 12:05:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podziału Gminy Pacanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1404 dn. 04.04.2018

Uchwała Nr LI/270/18
(2018_uchwala_270.pdf - 891.248 KB) Data publikacji: 2018-04-12 12:11:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: przyjmująca ,,Apel Rady Gminy Pacanów w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"

Uchwała Nr LII/271/18
(2018_uchwala_271.pdf - 1783.295 KB) Data publikacji: 2018-05-17 07:49:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów i nadania jej stautu. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1754 dnia 25.04.2018 r.

Uchwała Nr LII/272/18
(2018_uchwala_272.pdf - 8144.116 KB) Data publikacji: 2018-05-17 10:24:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanow na lata 2018- 2028

Uchwała Nr LII/273/18
(2018_uchwala_273.PDF - 3485.331 KB) Data publikacji: 2018-05-17 10:33:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1755 dnia 25.04.2018

Uchwała Nr LII/274/18
(2018_uchwala_274.pdf - 2770.91 KB) Data publikacji: 2018-05-17 10:50:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przystapienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025

Uchwała Nr LII/275/18
(2018_uchwala_275.pdf - 458.78 KB) Data publikacji: 2018-05-17 10:53:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2018 roku

Uchwała Nr LII/276/18
(2018_uchwala_276.pdf - 816.712 KB) Data publikacji: 2018-05-17 10:56:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Uchwała Nr LIII/277/18
(2018_uchwala_277.pdf - 6924.437 KB) Data publikacji: 2018-06-07 09:24:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała NR LIII/278/18
(2018_uchwala_278.pdf - 389.825 KB) Data publikacji: 2018-06-07 09:26:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu gminy

Uchwała Nr LIII/279/18
(2018_uchwala_279.PDF - 5652.222 KB) Data publikacji: 2018-06-07 09:32:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018- 2028

Uchwała Nr LIII/280/18
(2018_uchwala_280.PDF - 6449.182 KB) Data publikacji: 2018-06-07 09:38:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Uchwała Nr LIII/281/18
(2018_uchwala_281.pdf - 368.033 KB) Data publikacji: 2018-06-07 09:50:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości poł. w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr LIII/282/18
(2018_uchwala_282.pdf - 402.999 KB) Data publikacji: 2018-06-07 09:52:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej poł. w Biniątkach gm. Busko-Zdrój w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr LIII/283/18
(2018_uchwala_283.pdf - 2767.079 KB) Data publikacji: 2018-06-07 09:59:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała Nr LIII/284/18
(2018_uchwala_284.pdf - 574.981 KB) Data publikacji: 2018-06-07 10:36:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr LIII/285/18
(2018_uchwala_285.pdf - 410.711 KB) Data publikacji: 2018-06-07 10:39:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) przy ul.Dr A.Gałązki nr 11 w Pacanowie

Uchwała Nr LIII/286/18
(ZAR_286_18.pdf - 444.739 KB) Data publikacji: 2018-06-07 10:44:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 z terenu Gminy Pacanów

Uchwała Nr LIX/312/18
(2018_uchwala_312.pdf - 1669.807 KB) Data publikacji: 2018-10-04 10:05:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Uchwała Nr LIX/311/18
(2018_uchwala_311.pdf - 4866.677 KB) Data publikacji: 2018-10-08 09:44:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018- 2028

Uchwała Nr LX/317/18
(Uchwala_317_18_STATUT.pdf - 820.155 KB) Data publikacji: 2018-11-20 08:55:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchwalenia statutut Gminy Pacanów

Uchwała Nr LX/316/18
(2018_uchwala_316_.pdf - 2047.258 KB) Data publikacji: 2018-12-19 13:38:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Uchwała Nr II/14/18
(2018_uchwala_14.pdf - 1648.938 KB) Data publikacji: 2018-12-19 13:40:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Uchwała Nr III/15/18
(2018_uchwala_15.pdf - 135.832 KB) Data publikacji: 2018-12-19 13:43:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

Uchwała Nr III/16/18
(2018_uchwala_16.pdf - 140.619 KB) Data publikacji: 2018-12-19 13:43:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/18/18
(2018_uchwala_18.pdf - 1376.08 KB) Data publikacji: 2018-12-19 13:45:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Uchwała Nr III/20/18
(2018_uchwala_20.pdf - 2104.309 KB) Data publikacji: 2018-12-19 13:46:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach

Uchwała Nr III/21/18
(2018_uchwala_21.pdf - 480.154 KB) Data publikacji: 2018-12-19 13:42:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1104

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-10 14:02:28
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-01-10 14:02:52
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2018-12-19 13:49:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony