Rok 2017

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2017

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXXVII/178/17
(2017_uchwala_178.pdf - 1181.302 KB) Data publikacji: 2017-01-25 10:11:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.419 dn. 26.01.2017

Uchwała Nr XXXVII/179/17
(2017_uchwala_179.pdf - 110.32 KB) Data publikacji: 2017-01-25 10:12:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.420 dn.26.01.2017

Uchwała Nr XXXVIII/180/17
(2017_uchwala_180.pdf - 3638.202 KB) Data publikacji: 2017-02-16 10:29:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/181/17
(2017_uchwala_181.docx - 18.567 KB) Data publikacji: 2017-02-16 10:30:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwala Nr XXXVIII/182/17
(2017_uchwala_182.pdf - 6337.155 KB) Data publikacji: 2017-02-16 10:40:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2017-2025

Uchwała Nr XXXVIII/183/17
(2017_uchwala_183.docx - 14.409 KB) Data publikacji: 2017-02-16 10:41:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości we wsi Sroczków. Ogłoszona w DZ. URZ. WOJ. 2017.654 dn. 15.02.2017

Uchwała Nr XXXVIII/184/17
(2017_uchwala_184.pdf - 388.366 KB) Data publikacji: 2017-02-16 10:53:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zwrotu na rzecz ANR nieruchomości stanowiacej działkę nr 205/3pol. w obrębie Kwasów gm. Pacanów

Uchwała Nr XXXVIII/185/17
(2017_uchwala_185.pdf - 370.243 KB) Data publikacji: 2017-02-16 10:56:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnej w Kępie Lubawskiej w formie przetargu nieograniczonego

Uchwała Nr XXXVIII/186/17
(2017_Uchwala_186.pdf - 396.095 KB) Data publikacji: 2017-02-16 10:58:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym - działki nr 954/1 o pow. 0,68 ha, stanowiącej własnosć gminy Pacanów poł. w Słupi

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/186/17
(2017_uchwala_186_zalacznik.pdf - 487.254 KB) Data publikacji: 2017-02-16 11:00:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załącznik do uchwały - umowa dzierżawy

Uchwała Nr XXXIX/187/17
(2017_uchwala_187.pdf - 988.929 KB) Data publikacji: 2017-04-04 11:24:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1378 dn. 05.04.2017

Uchwała Nr XXXIX/188/17
(2017_uchwala_188.pdf - 796.575 KB) Data publikacji: 2017-04-04 11:25:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1379 dn. 05.04.2017

Uchwała Nr XXXIX/189/17
(2017_uchwala_189.pdf - 106.875 KB) Data publikacji: 2017-04-04 11:26:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1380 dn. 05.04.2017

Uchwała Nr XXXIX/190/17
(2017_uchwala_190.pdf - 107.605 KB) Data publikacji: 2017-04-04 11:27:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1381 dn. 05.04.2017

Uchwała Nr XXXIX/192/17
(2017_uchwala_192.pdf - 371.256 KB) Data publikacji: 2017-04-04 11:28:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1382 dn. 05.04.2017

Uchwała Nr XXXIX/191/17
(2017_uchwala_191.pdf - 360.283 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:26:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie nei wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIX/193/17
(2017_uchwala_193.pdf - 3092.327 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:11:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu

Uchwała Nr XL/194/17
(2017_uchwala_194.pdf - 6309.565 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:13:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2017-2025

Uchwała Nr XL/195/17
(2017_uchwala_195.pdf - 4482.244 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:15:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1749 dn. 15.05.2017

Uchwała Nr XL/196/17
(2017_uchwala_196.pdf - 699.566 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:16:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położnej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XL/197/17
(2017_uchwala_197.pdf - 2538.118 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:18:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zawarcia postępowania o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XL/198/17
(2017_uchwala_198.pdf - 353.934 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:19:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025

2017 projekt GPR, po poprawkach
(2017_04_25_Projekt_GPR_po_poprawie2.doc - 3059.712 KB) Data publikacji: 2017-04-25 13:17:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: projekt uchwały w sprawie GPR

Uchwała Nr XL/199/17
(2017_uchwala_199.pdf - 338.224 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:20:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Pacanów na lata 2016-2026

2017 Strategia Rozwoju Gminy Pacanów po poprawkach
(2017_04_21_Strategia_Rozwoju_Gminy_Pacanow_po_poprawie.doc - 7291.904 KB) Data publikacji: 2017-04-21 10:54:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: projekt uchwały

Uchwała Nr XL/200/17
(2017_uchwala_200.pdf - 4625.159 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:21:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1750 dn. 15.05.2017

Uchwała Nr XL/201/17
(2017_uchwala_201.pdf - 633.109 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:22:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały z 29.12.2016 r. o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2017 rok

Uchwała Nr XLI/202/17
(2017_uchwala_202.pdf - 6436.829 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:23:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2017-2025

Uchwała Nr XLI/203/17
(2017_uchwala_203.pdf - 1589.171 KB) Data publikacji: 2017-05-11 09:24:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1751 dn. 15.05.2017

Uchwała Nr XLII/204/17
(2017_uchwala_204.pdf - 19279.574 KB) Data publikacji: 2017-07-03 14:22:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.2095 dn. 30.06.2017

Uchwała Nr XLII/205/17
(2017_uchwala_205.pdf - 134.238 KB) Data publikacji: 2017-07-03 14:23:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r. z tytułu wykonania budżetu gminy. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.2096 dn. 30.06.2017

Uchwała Nr XLII/208/17
(2017_uchwala_208.pdf - 1647.886 KB) Data publikacji: 2017-07-03 14:25:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.2097 dn. 30.06.2017

Uchwała Nr XLII/209/17
(2017_uchwala_209.pdf - 297.107 KB) Data publikacji: 2017-07-03 14:26:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono obsługę infrastruktury informatyczno-administracyjnej szkoły oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.2098 dn.30.06.2017

Uchwała Nr XLII/211/17
(2017_uchwala_211.pdf - 351.864 KB) Data publikacji: 2017-07-03 14:27:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w m. Słupia w gminie Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.2099 dn. 30.06.2017

Uchwała Nr XLII/206/17
(2017_uchwala_206.pdf - 404.504 KB) Data publikacji: 2017-07-07 09:47:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Cieslaka, zam. Oblekoń na działalność Kierownika GOPS w Pacanowie

Uchwała Nr XLII/207/17
(2017_uchwala_207.PDF - 7142.164 KB) Data publikacji: 2017-07-07 09:54:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w WPF-ie na lata 2017-2025

Uchwała Nr XLII/210/17
(2017_uchwala_210.pdf - 1342.79 KB) Data publikacji: 2017-07-07 09:44:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025

Uchwała Nr XLIII/212/17
(2017_uchwala_212.PDF - 6867.127 KB) Data publikacji: 2017-07-07 10:00:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2017-2028

Uchwała Nr XLIII/213/17
(2017_uchwala_213.PDF - 5334.831 KB) Data publikacji: 2017-07-07 10:05:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.2231 dn. 07.07.2017

Uchwała Nr XLIV/215/17
(2017_uchwala_215.pdf - 1987.634 KB) Data publikacji: 2017-10-16 10:42:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.2469 dn. 17.08.2017

Uchwała Nr XLV/217/17
(2017_uchwala_217.pdf - 1700.017 KB) Data publikacji: 2017-10-16 10:43:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.2610 dn. 05.09.2017

Uchwała Nr XLVI/221/17
(2017_uchwala_221.pdf - 2912.04 KB) Data publikacji: 2017-10-16 10:45:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok . Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.3095 dn. 10.10.2017

Uchwała Nr XLVI/222/17
(2017_uchwala_222.pdf - 131.093 KB) Data publikacji: 2017-10-16 10:47:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.3096 dn. 10.10.2017

Uchwała nr XLVI/227/17
(2017_uchwala_227.pdf - 268.765 KB) Data publikacji: 2017-10-16 11:17:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.3097 dn. 10.10.2017

Uchwała Nr XLVI/230/17
(2017_uchwala_230.pdf - 141.419 KB) Data publikacji: 2017-10-16 11:18:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.3098 dn. 10.10.2017

Uchwała Nr XLVI/231/17
(2017_uchwala_231.pdf - 147.924 KB) Data publikacji: 2017-10-16 11:41:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.3099 dn. 10.10.2017

Uchwała Nr XLV/216/17
(2017_uchwala_216.pdf - 432.497 KB) Data publikacji: 2017-10-27 10:24:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi pod adresem wójta gminy

Uchwała Nr XLV/218/17
(2017_uchwala_218.pdf - 5941.272 KB) Data publikacji: 2017-10-27 10:25:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XLV/219/17
(2017_uchwala_219.pdf - 743.626 KB) Data publikacji: 2017-10-27 10:29:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zbycia nieruchomosci poł. w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XLVI/220/17
(2017_uchwala_220.PDF - 7616.854 KB) Data publikacji: 2017-10-27 10:43:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2017-2028

Uchwała Nr XLVI/223/17
(2017_uchwala_223.pdf - 733.025 KB) Data publikacji: 2017-10-27 10:58:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pacanowie w 8-letnią Szkołę Podstawową w Pacanowie

Uchwała Nr XLVI/224/17
(2017_uchwala_224.pdf - 735.155 KB) Data publikacji: 2017-10-27 11:05:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich w 8-letnią Szkołę Podstawową w Ratajach Słupskich

Uchwała Nr XLVI/225/17
(2017_uchwala_225.pdf - 746.364 KB) Data publikacji: 2017-10-27 11:06:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w ZPPO w Wójczy w 8-letnią Szkołę Podstawową w ZPPO w Wójczy

Uchwała Nr XLVI/226/17
(2017_uchwala_226.pdf - 776.639 KB) Data publikacji: 2017-10-27 11:06:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Oblekoniu w 8-letnią Szkołę Podstawową w Oblekoniu

Uchwała Nr XLVI/228/17
(2017_uchwala_228.pdf - 740.759 KB) Data publikacji: 2017-10-27 11:09:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w użyczenie dożywotnio kontenera mieszkalnego w Komorowie

Uchwała Nr XLVI/229/17
(2017_uchwala_229.pdf - 744.654 KB) Data publikacji: 2017-10-27 11:12:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w użyczenie dożywotnio kontenera mieszkalnego w Kółku Żabieckim

Uchwała Nr XLVI/232/17
(2017_uchwala_232.pdf - 403.149 KB) Data publikacji: 2017-10-27 11:20:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie informacji o podjętych działaniach w przedmiocie oceny, czy wójt naruszył ustawowy zakaz łączenia funkcji wójta zatrudnieniem w administracji rządowej

Uchwała Nr XLVII/233/17
(2017_uchwala_233.pdf - 390.671 KB) Data publikacji: 2017-12-01 14:02:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta do celów wymniaru podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/234/17
(2017_uchwala_234.pdf - 802.257 KB) Data publikacji: 2017-12-01 14:06:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1211

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-01-09 07:57:44
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-01-09 07:58:05
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2017-12-01 14:06:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony