Deklaracja dostępnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-01-27 09:04:16

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Wstęp Deklaracji:

Urząd Miasta i Gminy Pacanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 30.06.2003.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.05.2015.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
- W serwisie istnieją pliki przygotowane jako skany dokumentów papierowych bez funkcji przeszukiwania tekstu. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Takie pliki redaktorzy starają się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
- Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
Wyłączenia:
Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z innych źródeł.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Ratusznik, e-mail: admin@pacanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413765403.
Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej (np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, e-mail: ug@pacanow.pl, tel. 413765403
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Do budynku prowadzi wejście od ul. Rynek. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda ułatwiająca poruszanie się pomiędzy piętrami dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.


Powrót