Regulamin wynagradzania pracownikówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-02-02 08:43:19

Zarządzenie Nr 78/09

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Pacanów

 

 Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 / zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Pacanów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu nagród w Urzędzie Gminy Pacanów.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 01 kwietnia 2009r.

 

                                                                                                                                WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 78/09

 Wójta Gminy Pacanów

z dnia 29 czerwca 2009r.

 

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Pacanów.

 

I. Przepisy wstępne

§1.

 

l. Regulamin wynagradzania zwany dalej „ regulaminem" określa:

a/ wymagania kwalifikacyjne pracowników,

b/ szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

c/ warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

d/ warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, e/ warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego.

 

II. Wymagania kwalifikacyjne

§2.

 

1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne / wykształcenie, staż pracy / dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk stanowiący załącznik Nr l do regulaminu.

 

III. Wynagrodzenie zasadnicze

§3.

 

1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządo­wych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorzą­dowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik Nr 2 do regulaminu.

3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje przyznaniem wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

 

IV. Dodatek funkcyjny

 

§4.

 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje na następujących stanowiskach pracy:

a/ sekretarz gminy

b/ kierownik referatu

c/ zastępca kierownika usc

2. Dodatek funkcyjny nie może przekraczać kwoty 2.000,00 zł.

3. Dodatek funkcyjny przyznaje Wójt Gminy.

 

V. Dodatek specjalny

§5.

 

1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Dodatek specjalny przyznaje kwotowo Wójt Gminy w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika na czas określony nie dłuższy niż istnienie okoliczności o których mowa w ust. l.

 

VI. Nagrody

§6.

 

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród w wysokości do 6% planowanego rocznego funduszu płac.

2. Do funduszu tego mogą być włączone oszczędności w związku z wakatami lub innymi przyczynami absencji pracowników.

3. Funduszem nagród dysponuje Wójt Gminy, który ustala wysokość indywidualnej nagrody dla pracownika z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

4. Nagroda może być przyznana pracownikowi w szczególności za:

l/ szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,

2/sumienne wykonywanie obowiązków, przejawianie własnej inicjatywy,

3/ wykonywanie zadań ponad ustalony zakres obowiązków,

4/ zastępowanie nieobecnych pracowników,

5/ dyspozycyjność,

5. Nagrody nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

6. Nagrody są przyznawane do dnia 15 grudnia danego roku i wypłacane do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego.

7. Pracownik, któremu została przygnana nagroda otrzymuje pismo o jej przyznaniu. Odpis pisma zamieszcza się w aktach osobowych pracownika.

8. Niniejszy regulamin nie daje podstaw do wystąpienia z roszczeniem w stosunku do pracodawcy o wypłatę nagrody.

 

VII. Postanowienia końcowe

§7.

 

1. Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru,

2. Z dniem 01 lipca 2009r. premia pracowników obsługi określona w umowach o pracę zostaje włączona do wynagrodzenia zasadniczego w taki sposób, aby po przeliczeniu wynagrodzenie pracownika nie było na poziomic niższym niż dotychczas.

3. Zobowiązuje się sekretarza gminy do zapoznania pracowników z niniejszym regulaminem.

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne / wykształcenie, staż pracy / dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 

 

L.p.

 

 

Stanowisko

Minimalny poziom wyna­grodzenia zasadniczego

Maksymalny poziom wyna­grodzenia

zasadniczego

 

Wy magia n i a

kwalifikacyjne

/ wykształcenie, staż pracy /

 

1.

 

Sekretarz gminy

 

XVII

 

XXII

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia

21.11.2008r. pracownikach

samorządowych, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników  obowiązującymi przepisami normatywnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

 

XIII

XVI

3.

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

XIII

 

XVIII

 

4.

 

Kierownik referatu

 

XIII

 

XVIII

 

5.

 

Inspektor

 

XII

 

XVI

 

6.

 

Podinspektor,

informatyk

 

X

 

XIV

 

7.

 

Specjalista ds. bhp

 

X

 

XIV

 

8.

 

Referent

 

IX

 

XI

 

9.

 

Młodszy referent

 

VIII

 

X

 

10.

 

Kierowca autobusu

 

X

 

XII

 

11.

 

Kierowca samo­chodu osobowego

 

VII

 

X

 

12.

 

Konserwator

 

VIII

 

X

 

13.

 

Robotnik gospodarczy

 

V

 

VII

 

14.

 

Sprzątaczka

 

III

 

VI

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop


Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

 

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 

 

Kategoria zaszeregowania

 

Kwota w złotych

 

I

 

1600

 

II

 

1700

 

III

 

1800

 

IV

 

1 900

 

V

 

2 100

 

VI

 

2300

 

VII

 

2500

 

VIII

 

2900

 

IX

 

3100

 

x

 

3300

 

XI

 

3500

 

XII

 

3700

 

XIII

 

3900

 

XIV

 

4 100

 

XV

 

4300

 

XVI

 

4000

 

XVII

 

5000

 

XVIII

 

5400

 

XIX

 

5800

 

XX

 

6200

 

XXI

 

6600

 

XXII

 

7000

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław SkopPowrót