Wybory do Parlamentu EuropejskiegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-05-09 08:40:24

25 maja 2014 roku godz. 7.00 - 21.00

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, pokój nr 109 lub 204, bądź pod nr telefonu: 41 3765403 w.14 lub 29.

 

Wyborcy niepełnosprawni, jeśli chcą głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego w terminie do dnia 12 maja 2014r.

Wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a do dnia 12 maja 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat Wójta Gminy Pacanów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu do 15 maja 2014 r.


 

 

* Postanowienie Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014r. poz. 231)

 

* Zarządzenie Nr 39/14 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

* Uchwała Nr XLIX/308/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 rok

 

 * Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pacanów siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

 

 * Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 

* Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

* Zarządzenie Nr 56/14 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/14 WGP z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

 
Powrót