Utrzymanie czystości i porządku w gminieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-04-12 12:35:05

 DO MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW

>>harmonogram wywozu śmieci 2017 rok<<

 

Urząd Gminy w Pacanowie informuje, że osoby, które chcą dostarczyć odpady do punktu selektywnej zbiórki (baza U.G.) powinny skontaktować się z upoważnionymi osobami celem ustalenia terminu odbioru odpadów w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze. 

Odpady Komunalne, które można dostarczyć do punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych:

plastik, papier, szkło, metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady biodegradowalne, odpady budowlane i rozbiórkowe(z drobnych prac budowlanych nie wymagających zgłoszenia), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do aptek zlokalizowanych w miejscowości Pacanów.

Osoby do kontaktu:

Piotr Wojciechowski tel. 728 745 103

Grzegorz Szymaszek  tel. 728 746 315

Liliana Pogorzelska  tel.  41 376 54 03 wew. 17

 

 

W roku 2017 odpady komunalne z terenu Gminy Pacanów odbiera Firma "EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny, tel. 41 386 20 60, 41 315 40 03

 

Odpady zebrane z terenu gminy Pacanów zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania  Odpadów Komunalnych w Rzędowie, która została uruchomiona w lipcu 2014r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Słupskie (baza U.G.) czynny jest w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku 7.00- 15.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy dostarczyć do PSZOK.

 

 

Gmina Pacanów informuje o terminach płatności za odpady komunalne w 2017 r:

§  za I kwartał – do 15 stycznia

§  za II kwartał – do 15 kwietnia              

§  za III kwartał – do 15 lipca

§  za IV kwartał – do 15 października

 

§  domki letniskowe – do 31 sierpnia 2017 r.

 

Terminy ww odnoszą się do właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady (np. lokal handlowy, szkoła)

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy 82851700070040040001720073 w nazwie GMINA PACANÓW ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

 

 

 

KOREKTA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Urząd Gminy Pacanów  przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

 Korektę deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z nową ustawą z dniem 1 lipca 2013 roku mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów za wywóz odpadów. Tę rolę przejmuje gmina, która będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Rada gminy określiła wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą mieszkańcy są zobowiązani złożyć do gminy. Powyższa deklaracja będzie stanowić podstawę do naliczenia i wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

-odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu,

- odbieranie odpadów pozostałych po segregowaniu odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu,

-odbieranie selektywnie zebranych odpadów tj. papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie – 1 raz na miesiące

-meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła należy przekazywać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów, (w roku 2013 przewidziana jest zbiórka elektrośmieci w formie wystawki w dniu 10 kwietnia),

-przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w wyznaczonych aptekach na terenie gminy,(apteka Pani Danuty Biegacz, ul. Dr A. Gałązki 11, Pacanów; apteka „Twoja Apteka” ul. Rynek 11, Pacanów)

-zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną,

-zużyte akumulatory należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną,

-zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

-odpady zielone należy kompostować na terenie posesji lub w przypadku braku takiej możliwości należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

do kompostownika należy wrzucać:

   
obierki i resztki warzyw i owoców,

    skorupki jajek, łupinki orzechów,

    resztki produktów mlecznych,

    fusy po kawie i herbacie (bez sznureczków)

    stary chleb,

    odpady roślinne (liście, chwasty, drobne gałązki trawę, kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte),

    trociny.

-odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Centralny punkt selektywnej zbiórki odpadów, przyjmujący selektywnie zbierane odpady komunalne znajduje się przy ul. Słupskiej baza U.G.(dawna baza ZUWiK), czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady segregowane i niesegregowane będą przyjmowane w workach 120 l. Wyposażenie w worki każdej posesji należy do jej właściciela.

Zabrania się spalania odpadów komunalnych, gum w urządzeniach grzewczych z wyjątkiem papieru oraz odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych. Za ich palenie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów.

Przygotował: Urząd Gminy w PacanowieZałączone pliki
2012_uchwala_195.docUchwała Nr XXXI/195/12 (2012_uchwala_195.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:06:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3824/12 17.12.2012.
2012_uchwala_196.docUchwała Nr XXXI/196/12 (2012_uchwala_196.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:07:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 426/13 23.01.2013.
2012_uchwala_198.docUchwała Nr XXXI/198/12 (2012_uchwala_198.doc - 29.696 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:08:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św.427/13 23.01.2013.
Ulotka_jak_segregowac_odpady.pdfUlotka (Ulotka_jak_segregowac_odpady.pdf - 327.315 KB)
Data publikacji: 2013-03-20 08:40:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Ulotka jak segregowac odpady
2013_uchwala_241.pdfUchwała Nr XXXVIII/241/13 (2013_uchwala_241.pdf - 91.45 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 11:22:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2313 dn.2013-05-29
Ulotka2.docUlotka 2 (Ulotka2.doc - 694.784 KB)
Data publikacji: 2013-10-02 12:28:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Ulotka 2
img892.pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów (img892.pdf - 3015.834 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 08:59:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2013 rok
zgłoszenie zbiornika na nieczystości płynne.docxZgłoszenie zbiornika na nieczystości płynne (zgłoszenie zbiornika na nieczystości płynne.docx - 13.05 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 09:00:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: -szamba
informacja w sprawie PSZOKa- nowe.docxInformacja w sprawie pszok (informacja w sprawie PSZOKa- nowe.docx - 15.116 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 09:01:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: informacja
img893.pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów (img893.pdf - 3086.9 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 09:02:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2014 rok
2015_uchwala_81.pdfUchwała Nr XVII/81/15 (2015_uchwala_81.pdf - 133.053 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:31:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3414 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_82.pdfUchwała Nr XVII/82/15 (2015_uchwala_82.pdf - 113.09 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:32:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3415 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_83.pdfUchwała Nr XVII/83/15 (2015_uchwala_83.pdf - 107.264 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:32:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3416 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_84.pdfUchwała Nr XVII/84/15 (2015_uchwala_84.pdf - 629.747 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:33:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3417 dn. 27.11.2015
2015_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF2015_Analiza_gospodarki_odpadami (2015_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF - 1458.293 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 10:55:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2015_Analiza_gospodarki_odpadami
2015_uchwala_88.pdfUchwała Nr XVIII/88/15 (2015_uchwala_88.pdf - 105.496 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:24:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.4029 dn. 15.12.2015

Powrót