Utrzymanie czystości i porządku w gminieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-12-31 08:30:34

 DO MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW

 

Urząd Gminy w Pacanowie informuje, że osoby, które chcą dostarczyć odpady do punktu selektywnej zbiórki (baza U.G.) powinny skontaktować się z upoważnionymi osobami celem ustalenia terminu odbioru odpadów w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze. 

Odpady Komunalne, które można dostarczyć do punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych:

plastik, papier, szkło, metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady biodegradowalne, odpady budowlane i rozbiórkowe(z drobnych prac budowlanych nie wymagających zgłoszenia), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do aptek zlokalizowanych w miejscowości Pacanów.

Osoby do kontaktu:

Piotr Wojciechowski tel. 728 745 103

Grzegorz Szymaszek  tel. 728 746 315

Liliana Pogorzelska  tel.  41 376 54 03 wew. 15

 

 

W roku 2015 odpady komunalne z terenu Gminy Pacanów odbiera Firma Zakład Usług Wielobranżowych ”HYDROSVAT” Lucjan Swatek ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój tel. 41 377 60 94 i 602 878 634.

Odpady zebrane z terenu gminy Pacanów zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania  Odpadów Komunalnych w Rzędowie, która została uruchomiona w lipcu 2014r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Słupskie (baza U.G.) czynny jest w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku 7.00- 15.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy dostarczyć do PSZOK.

 

 

KOREKTA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Urząd Gminy Pacanów  przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

 Korektę deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z nową ustawą z dniem 1 lipca 2013 roku mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów za wywóz odpadów. Tę rolę przejmuje gmina, która będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Rada gminy określiła wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą mieszkańcy są zobowiązani złożyć do gminy. Powyższa deklaracja będzie stanowić podstawę do naliczenia i wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

-odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu,

- odbieranie odpadów pozostałych po segregowaniu odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu,

-odbieranie selektywnie zebranych odpadów tj. papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie – 1 raz na miesiące

-meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła należy przekazywać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów, (w roku 2013 przewidziana jest zbiórka elektrośmieci w formie wystawki w dniu 10 kwietnia),

-przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w wyznaczonych aptekach na terenie gminy,(apteka Pani Danuty Biegacz, ul. Dr A. Gałązki 11, Pacanów; apteka „Twoja Apteka” ul. Rynek 11, Pacanów)

-zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną,

-zużyte akumulatory należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną,

-zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

-odpady zielone należy kompostować na terenie posesji lub w przypadku braku takiej możliwości należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

do kompostownika należy wrzucać:

   
obierki i resztki warzyw i owoców,

    skorupki jajek, łupinki orzechów,

    resztki produktów mlecznych,

    fusy po kawie i herbacie (bez sznureczków)

    stary chleb,

    odpady roślinne (liście, chwasty, drobne gałązki trawę, kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte),

    trociny.

-odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Centralny punkt selektywnej zbiórki odpadów, przyjmujący selektywnie zbierane odpady komunalne znajduje się przy ul. Słupskiej baza U.G.(dawna baza ZUWiK), czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady segregowane i niesegregowane będą przyjmowane w workach 120l. Wyposażenie w worki każdej posesji należy do jej właściciela.

Zabrania się spalania odpadów komunalnych, gum w urządzeniach grzewczych z wyjątkiem papieru oraz odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych. Za ich palenie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów.

Przygotował: Urząd Gminy w PacanowiePowrót