Utrzymanie czystości i porządku w gminieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-09 13:02:12


Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z nową ustawą z dniem 1 lipca 2013 roku mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów za wywóz odpadów. Tę rolę przejmuje gmina, która będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Rada gminy określiła wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą mieszkańcy są zobowiązani złożyć do gminy. Powyższa deklaracja będzie stanowić podstawę do naliczenia i wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

-odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu,

- odbieranie odpadów pozostałych po segregowaniu odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu,

-odbieranie selektywnie zebranych odpadów tj. papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie – 1 raz na miesiące

-meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła należy przekazywać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów, (w roku 2013 przewidziana jest zbiórka elektrośmieci w formie wystawki w dniu 10 kwietnia),

-przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w wyznaczonych aptekach na terenie gminy,(apteka Pani Danuty Biegacz, ul. Dr A. Gałązki 11, Pacanów; apteka „Twoja Apteka” ul. Rynek 11, Pacanów)

-zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną,

-zużyte akumulatory należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną,

-zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

-odpady zielone należy kompostować na terenie posesji lub w przypadku braku takiej możliwości należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

do kompostownika należy wrzucać:

  • obierki i resztki warzyw i owoców,

  • skorupki jajek, łupinki orzechów,

  • resztki produktów mlecznych,

  • fusy po kawie i herbacie (bez sznureczków)

  • stary chleb,

  • odpady roślinne (liście, chwasty, drobne gałązki trawę, kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte),

  • trociny.

-odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Centralny punkt selektywnej zbiórki odpadów, przyjmujący selektywnie zbierane odpady komunalne znajduje się przy ul. Słupskiej baza U.G.(dawna baza ZUWiK), czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady segregowane i niesegregowane będą przyjmowane w workach 120l. Wyposażenie w worki każdej posesji należy do jej właściciela.

Zabrania się spalania odpadów komunalnych, gum w urządzeniach grzewczych z wyjątkiem papieru oraz odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych. Za ich palenie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów.Przygotował: Urząd Gminy w PacanowiePowrót