Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pacanów na lata 2011 - 2015 wraz z zadaniami przyjętymi kierunkowo po roku 2015Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-12-08 12:40:44

 

Uchwała Nr VI / 44 /11

Rady Gminy Pacanów

z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pacanów na lata 2011 -2015 wraz z zadaniami przyjętymi kierunkowo po roku 2015.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pacanów na lata 2011 - 2015 wraz z zadaniami przyjętymi kierunkowo po roku 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Plan jest podstawą do opracowania projektów budżetów Gminy Pacanów w zakresie wydatków na kolejne lata budżetowe.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Jan Nowicki

 Powrót