Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-01-17 09:53:17

UCHWAŁA Nr LV/258/09

RADY Gminy Pacanów

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015"

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z  art. 14 ust. 6 i art. 15 ust.7 i 7a ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj Dz.U. Nr 39 poz 251 z 2007r z poźn. zm) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan NowickiPowrót