Plan Odnowy Miejscowości Rataje SłupskieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-12-08 12:52:55

Uchwała Nr LIII/242/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rataje Słupskie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220) - Rada Gminy, na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Rataje Słupskie na lata 2009 - 2016 przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rataje Słupskie z dnia 08.11.2009 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów

                                                      §3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Nowicki

 Powrót