Plan Odnowy Miejscowości PacanówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-12-08 12:44:24


Plan został przyjęty uchwałą Nr XLI/188/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r.

 

Uchwala Nr XLI/188/09

Rady Gminy Pacanów

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanów

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220) - Rada Gminy, na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§1

 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Pacanów na lata 2009 - 2016 przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pacanów z dnia 27.02.2009 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                            PRZEWODNICZĄCY

                                                       Rady Gminy
                                                      Jan NowickiPowrót