Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-02-13 09:22:20

 

Program został przyjęty uchwałą Nr VI/38/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2011 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Pacanów na 2011 rok

 

Dział I. Założenia i cele

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy   terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu ; 

2. Udzielanie rodzinom  w których występują  problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności  ochrony przed przemocą w  rodzinie  w oparciu o procedurę “Niebieskiej karty”.

3. Prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie   rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii, w  szczególności  dla dzieci i młodzieży, w tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć   sportowych  a także działań  na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w   pozalekcyjnych  programach opiekuńczo- wychowawczych i     socjoterapeutycznych

4.Wspomaganie działalności  instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,  służącej  rozwiązywaniu  problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w  art. 13 i 14 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze  oskarżyciela  publicznego.

 

Dział II. Realizacja celów

 

Cel pierwszy

 

Realizowany będzie poprzez:

 

1.  prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnienia alkoholowego,

2. współpracę z odpowiednimi strukturami Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju,  Marszałka Województwa  Świętokrzyskiego, szkołami, sądami, policją i   placówkami świadczącymi usługi w zakresie uzależnień i zatrzymania przemocy w rodzinie,

3. prowadzenie rozmów z osobami zgłaszanymi, osobami zgłaszającymi, świadkami,

4. kierowanie osób uzależnionych na terapię,

5. kierowanie wniosków  do sądów rodzinnych przez Gminną Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w tych przypadkach, gdy zgłaszani odmawiają podjęcia leczenia odwykowego.

 

Cel drugi

 

 Realizowany będzie poprzez:

 

1. prowadzenie informacji i wspieranie psychologiczne i prawne osób i rodzin w których występuje problem uzależnienia;

2. prowadzenie świetlic środowiskowych  poprzez zatrudnienie opiekunów.

3. doposażenie  istniejących świetlic  oraz organizacja nowych;

3.organizację  szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą w świetlicach środowiskowych celem nabycia umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy z dziećmi i rodzicami w których występuje problem uzależnienia.

 

 Cel trzeci

 

 Realizowany będzie poprzez:

 

1. wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych zalecanych przez Państwową  Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub inną instytucję dającą    rękojmię zgodności z wiedzą,

2. organizowanie przedstawień, teatrów zajęć pozalekcyjnych i imprez  profilaktycznych w  zakresie uzależnień,

3. prowadzenie stałego systemu informacyjnego dla mieszkańców gminy (współpraca  z mediami, zakup broszur, ulotek, książek i tym podobnych publikacji o  problematyce uzależnień,

4. wprowadzenie stałej informacji za pośrednictwem służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, szkół, kościoła i organizacji pozarządowych,

5. dofinansowanie szkoleń osób uczestniczących w realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii

6. tworzenie warunków do zdrowego  i trzeźwego stylu życia  poprzez  wspieranie  lokalnych ruchów, mających na celu działania profilaktyczne w zakresie  uzależnień,

7. organizowanie bądź dofinansowanie kolonii i obozów profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym.

                 

Cel czwarty

 

Realizowany będzie poprzez:

1. wspieranie merytoryczne działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji  zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

2. wspomaganie działań  w zakresie pracy wychowawczo-interwencyjnej z nieletnimi  pijącymi alkohol i ich rodzicami oraz prowadzenie rozmów interwencyjnych ze  sprawcami przemocy domowej,

3. współpraca z organizacjami zajmującymi się innymi uzależnieniami,

4. wspieranie lub powierzanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert wybranym podmiotom zgodnie z założeniami rozwiązywania problemów społecznych, przy stosowaniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Cel   piąty

 

Realizowany będzie poprzez:

 

1. Przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do  ustalenia osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i  promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw,

2. przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w pkt.1.

 

 

Dział III. Podmioty realizujące i wspierające

 

 

Podmioty realizujące

 

Podmiotami realizującymi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii będą:

1. Wójt Gminy,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. Placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy,

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

4. Europejskie Centrum Bajki.

 

Podmioty wspierające

 

Podmiotami wspierającymi realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będą:

1. policja,

2. parafie,

3. instytucje, stowarzyszenia, organizacje, ruchy społeczne zgłaszające chęć uczestniczenia w realizacji programu.

 

Zadania podmiotów realizujących

 

Wójt Gminy

 

1. Nadzór nad wdrażaniem programu,

2. zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych,

3. inicjowanie i wspieranie uchwał Rady Gminy mających na celu przeciwdziałanie ujemnym skutkom używania alkoholu,

5. nawiązywanie współpracy z innymi gminami w przypadku problemów o zasięgu ponad gminnym,

6. powoływanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jej kontrola,

7.kontrolowanie wykonania uchwał Rady Gminy i przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1. podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień,

2. działanie na rzecz zwiększania  dostępności  pomocy leczniczej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym,

3. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o leczenie osób podejrzanych o uzależnienie oraz ich przesłuchiwanie na posiedzeniach,

4. kierowanie wniosków o leczenie osób podejrzanych o uzależnienie do sądu rodzinnego,

5.organizowanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, osobami fizycznymi biorącymi udział w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

6. sygnalizowanie pojawiających się problemów w zakresie uzależnień i dążenie do ich rozwiązania,

7.opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we wszystkich kategoriach co do zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Gminy.

8. przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Szkoły

 

1. Wdrażanie programów profilaktycznych wśród uczniów,

2. prowadzenie informacji i edukacji w zakresie uzależnień,

3. organizowanie imprez i zajęć, które swoją treścią i programem mają oddziaływanie profilaktyczne,

4. monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży,

5. przeprowadzanie szkoleń kadry  w zakresie uzależnień.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród podopiecznych,udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy na  zasadach przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i procedura niebieskiej karty,

2.monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień,

3.wprowadzanie do pracy procedur zapobiegających zjawiskom patologicznym  związanych z uzależnieniami.

 

Policja

 

1.Działania kontrolne i wczesne diagnozowanie środowisk w których występują uzależnienia i przemoc,

2.współdziałanie w zakresie zmniejszania negatywnych skutków wynikających z nadużywania alkoholu z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, Ośrodkiem

  Zdrowia i innymi placówkami mogącymi wspierać program,

3.włączanie się w kampanie antyalkoholowe,

4.promowanie zachowań prohibicyjnych w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

                                    

Parafie

 

1.Wspomaganie działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami,

2. włączanie się w systemy informacyjne i edukacyjne dotyczące uzależnień.

 

Instytucje i stowarzyszenia

 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zawartą Umową lub porozumieniem z Wójtem Gminy stosownie do obowiązujących przepisów

 

 

Dział IV. Uprawnienia

 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach lub czynnościach dokonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn.  zm.).

1.Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach ustala się wysokości 80 zł brutto.

2. Podstawę do wypłacenia stanowi obecność na posiedzeniu Komisji (bądź udział  w kontroli) stwierdzona podpisem na liście obecności.

3.Komisja zbierać się będzie w miarę potrzeb nie częściej niż raz w miesiącu.

 Powrót