Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-02-13 09:32:43

 Uchwała Nr II/19/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 09.12.2010

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. art. 18 ust.2 pkt.15, art.41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Program współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 r.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Jan NowickiPowrót