Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-07-06 12:06:32

 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/166/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008 roku.

 

Program

Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

§1

Program współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.

 

§2

 

1. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem w roku 2009 zadań:

1). Ochrona i promocja zdrowia,

2). Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym,

3). Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

4). Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

5). Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

6). Działalność charytatywna,

7). Ekologia i ochrona środowiska,

8). Ratownictwa i ochrony ludności,

9). Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

§3

 

Zadania wymienione w § 2 ust. 1 obejmują w szczególności:

1. Prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej przyrodniczej i środowiskowej,

2. Propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno szkoleniowych,

3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,

4. Bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej

5. Organizacja imprez, zawodów, turniejów sportowych,

6. Organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przeglądów twórczości artystycznych,

7. Działanie na rzecz promocji młodych twórców i artystów,

8. Wspieranie działalności wydawniczej,

9. Organizowanie imprez masowych, w tym szczególnie imprezy pod nazwą "Festiwal Kultury Dziecięcej-Pacanów 2009",

10. Produkowanie i opracowywanie materiałów audiowizualnych promujących Gminę Pacanów i region,

11. Wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

12. Realizowanie programów profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

13. Organizowanie imprez kulturalno rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym,

14. Organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

 

§4

 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 może mieć formy:

1). Powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2). Wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

3). Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. konsultacje, szkolenia, konferencje,

4). Udzielanie informacji o innych niż budżet Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych,

5). Udostępnianie informacji o projektach realizowanych przez organizację pozarządowe ujętych w banku danych Wydziału Spraw Obywatelskich,

6). Wspieranie działań organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie wśród mieszkańców Pacanowa idei integracji europejskiej,

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Wójt Gminy na prawo tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli:

organizacji pozarządowych. Rady Gminy i Urzędu Gminy Pacanów.

 

§5

 

Wspieranie oraz powierzanie zadań z zakresu ujętego w § 2 odbywa się w trybie otwartych  konkursów  ofert  dla  organizacji  pozarządowych  ogłaszanych  i przeprowadzanych przez Wójta Gminy, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

      

                        

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Jan NowickiPowrót