Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-11-26 09:23:54


Program

współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

 

I. Cel programu

Celem programu jest prowadzenie przez gminę działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

 

II. Strefa współpracy

W 2008 roku współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmować będzie zadania w zakresie:

1) ochrona i promocja zdrowia,

2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

6) działalność charytatywna,

7) ekologia i ochrona środowiska,

8) ratownictwa i ochrony ludności,

9) pomocy społecznej ,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

III. Zakres przedmiotowy programu

Podstawą zakresu przedmiotowego programu są wspólne działania gminy i organizacji pozarządowych zmierzające do jak najlepszego określenia potrzeb społeczności lokalnej.
Zadania obejmują w szczególności:

1. Prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej .przyrodniczej i środowiskowej,

2. Propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno szkoleniowych,

3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,

4. Bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej

5. Organizacja imprez, zawodów, turniejów sportowych,

6. Organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przeglądów twórczości artystycznych,

7. Działanie na rzecz promocji młodych twórców i artystów,

8. Wspieranie działalności wydawniczej,

9. Organizowanie imprez masowych, w tym szczególnie imprezy pod nazwą "Festiwal Kultury Dziecięcej-Pacanów 2008",

10. Produkowanie i opracowywanie materiałów audiowizualnych promujących Gminę Pacanów i region,

11. Wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

12. Realizowanie programów profilaktyczne wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

13. Organizowanie imprez kulturalno rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym,

14. Organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

 

IV. Formy współpracy

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 może mieć formy:

1). Powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2). Wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

3). Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. konsultacje, szkolenia, konferencje,

4). Udzielanie informacji o innych niż budżet gminy źródłach dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych,

5). Udostępnianie informacji o projektach realizowanych przez organizację pozarządowe ujętych w banku danych Referatu Spraw Obywatelskich,

6). Wspieranie działań organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie wśród mieszkańców Pacanowa idei integracji europejskiej,

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Wójt Gminy na prawo tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, Rady Gminy i Urzędu Gminy Pacanów.

 

V. Postanowienia końcowe

Wspieranie oraz powierzanie zadań z zakresu ujętego w § 2 odbywa się w trybie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych i przeprowadzanych przez Wójta Gminy, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Jan NowickiPowrót