Sprawy obywatelskie i meldunkoweDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-12-15 07:57:27

 

Opłata za wydanie dowodu osobistego – 30 zł, płatna w kasie urzędu lub w dowolnym banku na konto rachunku bankowego nr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 Nadwiślanski Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, o/Pacanów

Rodzaj sprawy:
Wymiana dowodu osobistego

Sprawę załatwia
   -   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
   -   pok. nr 5
   -   tel. 041/ 376 54 03 wew. 14

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego-wypełniony przez wnioskodawcę czytelnie, w kolorze czarnym. Złożenie wniosku i odbiór dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.

2. Pokwitowanie opłaty za wydanie dowodu osobistego.

3. Dwie aktualne wyraźne fotografie(jednakowe) o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy (nie dotyczy osób noszących nakrycie głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii) i okularów z ciemnymi szkłami (nie dotyczy niewidomych) w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pótprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, a dla osób, które wstąpiły w związek – skrócony odpis aktu małżeństwa; do wniosku nie dołącza się ww. dokumentów, jeśli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydane dowodu osobistego stary

5. Dowód osobisty do wglądu.

 

Opłaty:

Opłata za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł wpłacona do kasy Urzędu Gminy Pacanów

 

Termin załatwienia: miesiąc

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 z późniejszymi zmianami)

 

Uwagi:

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty koniecznie musi zgłosić do Urzędu Skarbowego fakt zmiany numeru dowodu na druku NIP3, natomiast osoba prowadząca działalność na druku NIP1.

Nowe dowody osobiste wydawane są z ważnością na: - 5 lat, dla osób niepełnoletnich (które nie ukończyły 18 roku życia) - 10 lat, dla osób pełnoletnich (które ukończyły 18 rok życia) - bezterminowo dla osób które ukończyły 65 rok życia.


 Powrót