Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-01-20 09:37:57

 

Rodzaj Sprawy:

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych

 

Miejsce załatwienia sprawy i jednostka odpowiedzialna:

-         Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

-         I piętro, pokój nr 106

-         tel. 41/ 376 54 03 wew. 26

 

Termin załatwienia sprawy:

-         do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2007 Nr 701, poz. 473 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. 2013, poz. 267)

Powrót