Podatki, zwrot podatku akcyzowegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-02-18 10:08:55

 

>> D E K L A R A C J E    P O D A T K O W E    N A   2 0 1 1  R O K <<

 

 

I. Rodzaj sprawy
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Sprawę załatwia
- Referat Księgowości /kasa/
- I piętro, pokój nr 14
- tel 41/ 376 54 03 wew. 30

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
2. Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Informacje na temat opłat
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz decyzja o przyznaniu zwrotu podatku nie podlegają opłacie skarbowej.

Forma załatwienia
1. Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.
2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie.

Przewidywany termin załatwienia
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

- od 1 do 31 maja, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 31 marca,
- od 1 do 30 listopada, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 30 września.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 34)
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 103, poz. 706)

 

Uwagi

  1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do 31 marca i od 1 do 30 września wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.
  2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych.
  4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
  5. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
  6. Faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z późn. zm.).
  7. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 2008 r. ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2008 roku – 0,85 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż 73,10 zł na 1 ha powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków
  8. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


Powrót