Podatki, zwrot podatku akcyzowegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-09 12:50:05

 

 

I. Rodzaj sprawy
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Sprawę załatwia
- Referat Księgowości
- parter, pokój nr 9
- tel 41/ 376 54 03 wew. 30

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
2. Oryginały faktur VAT lub ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Informacje na temat opłat
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz decyzja o przyznaniu zwrotu podatku nie podlegają opłacie skarbowej.

Forma załatwienia
1. Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.
2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie.

Przewidywany termin załatwienia
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

- 2 - 30 kwietnia 2013 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie tj. od 1 do ostatniego dnia lutego
- 1 - 31 października 2013 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie tj. od 1 do 31 sierpnia

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.      (Dz. U.2012 Nr 0, poz. 19)
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2012 Nr 0, poz.87)

 

Uwagi

  1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego i od 1 do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.
  2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych.
  4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
  5. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
  6. Faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z późn. zm.).
  7. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2012 roku – 0,95 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż 81,70 zł na 1 ha powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków
  8. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


Powrót