Rolnictwo i ochrona środowiskaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-04-24 10:57:41

Zezwolenie na wycięcie drzew

 

Miejsce załatwienia sprawy :

-      Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska

-    I piętro, pokój nr 110

-    tel. 41/ 376 54 03 wew. 18

 

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska informuje, że od dnia 20 lipca 2010r. obowiązują nowe regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów.

 

Zmiany przedstawiają się następująco:
1. Usunięcie drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska; RDOŚ może nie zajmować stanowiska, co oznacza "milczącą" zgodę, ale czas oczekiwania na opinię RDOŚ wynosi 30 dni (dodany art. 83 ust. 2a-2b),
2. Wniosek o usunięcie drzew i krzewów musi zawierać rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości (dodany art. 83 ust. 4 pkt 8),
3. Na usunięcie drzew w wieku do 10 lat nie jest wymagane zezwolenie (zmiana art. 83 ust. 6 pkt 4). (Do tej pory bez zezwolenia można było usuwać drzewa do 5 lat)
4. Dopuszcza się prowadzenie zabiegów w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach obejmujących wyłącznie (dodany art. 82 ust. 1a)
a. Usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
b. Kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
c. Utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Biorąc pod uwagę powyższe punkty, składając wnioski w sprawie usunięcia drzew i krzewów należy wskazać we wniosku, czy wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy rosną w pasie drogowym drogi publicznej oraz załączyć mapki obrazujące kolizję drzew z planowanym przedsięwzięciem.

 

Wymagane wnioski
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów

 

Wymagane załączniki
1. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem - do wniosku dołącza się zgodę właściciela;
2. Jeśli nieruchomość jest we współwłasności - zgoda pozostałych współwłaścicieli;
3. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa;
4. W przypadku kolizji realizowanej inwestycji z istniejącym zadrzewieniem:
- wypis z planu lub decyzja o warunkach zabudowy,
- plan zagospodarowania działki wraz z inwentaryzacją zadrzewienia na aktualnej odbitce z mapy zasadniczej w skali 1:500,
- projekt gospodarki drzewostanem określający drzewa do wycięcia i do adaptacji,

 

Opłaty
1. Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów:
a. Jednostkowe stawki opłat za drzewa zależą od rodzaju i gatunku (odmiany) drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm, są ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) Podlegają zmianie co roku na podstawie Obwieszczeniem Ministra Środowiska.
b. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów w przypadkach wymienionych w art. 86 ustawy o ochronie przyrody m.in.:
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu kolejowego i drogowego, albo bezpieczeństwu żeglugi,
- w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych
- które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
- z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień
w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi,
- topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm, mierzonego na wysokości 130cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków
- które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza
2. Opłata skarbowa:
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zwolnione z opłat skarbowych.

 

Dokumenty do wglądu
Tytuł prawny do władania nieruchomością.


Sposób załatwienia
1. Złożenie kompletnego wniosku;
2. Dokonanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy;
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
4. Oględziny w terenie;
5. Analiza zasadności wniosku, zgodności z miejscowym planem zagospodarowania oraz zapisami wynikającymi z przepisów odrębnych;
6. Przygotowanie projektu decyzji i jego uzgodnienie;
7. Wydanie decyzji.


Termin załatwienia
W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w sprawie). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego -Kielce, za pośrednictwem organu, który decyzja wydał.

 

Opłata za odwołanie
Nie pobiera się opłat skarbowych za odwołanie od decyzji.

 

Uwagi
1. Zgodę na usunięcie drzew i krzewów może otrzymać tylko posiadacz nieruchomości, wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na sąsiednich nieruchomościach nie będą rozpatrywane;
2. Zezwolenia nie wymaga usuwanie drzew i krzewów:
- owocowych z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody,
- na plantacjach drzew i krzewów,
- których wiek nie przekracza 10 lat,
3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
4. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Gminy wydaje Starosta Buski. W tej sytuacji posiadacz nieruchomości jest zobowiązany dołączyć do wniosku zgodę Wójta Gminy Pacanów działającego w imieniu właściciela.
5. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
6. Usuwanie drzew i krzewów objętych ochroną, a także w lasach, na gruntach leśnych i wałach przeciwpowodziowych wymaga zezwoleń innych odpowiednich jednostek.
7. W przypadku braku kompletu wymaganych danych określonych w art. 83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 par.2 kpa). Nie uzupełnienie w  ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U.z 2009r. Nr 151 poz.1220 z późn.zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz.1071z późn. zm.),
3. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2006r. Nr 225, poz.1635)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306)
5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (MP nr 69 poz. 894).Powrót