Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolneDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-12-15 07:58:20

 

Rodzaj Sprawy:

Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzn.: stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego /zasiłku szkolnego/ oraz dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub wystąpienia zdarzenia losowego.

 

 Miejsce załatwienia sprawy:

-         Referat Organizacyjny i Spraw Obywatleskich

-         Pokój nr 11

-         tel. (041) 376 54 03 wew. 29

 

Terminarz składania wniosków:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.
  W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.
 2. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Forma załatwienia
Decyzja Wójta Gminy Pacanów o udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub o odmowie udzielenia pomocy.
Wypłata stypendium i zasiłku szkolnego.

 

Przewidywany termin załatwienia
Stypendia i zasiłki szkolne wypłacane są w terminach:
      a) za okres styczeń – czerwiec wypłaca się do 30 czerwca każdego roku,

      b) za okres wrzesień – grudzień i październik – grudzień wypłaca się do 31 grudnia każdego roku

 

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnych wydanych w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950).

Uchwała Nr XXXI/166/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30.03.2005r.w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

Uwagi

1. Uwagi ogólne

 1. Świadczenia dla uczniów i słuchaczy  stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i poprawę dostępności kształcenia.
 2. Podstawową przesłanką otrzymania stypendium przez ucznia jest trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w niej zdarzenie losowe.
 3. Zgodnie z treścią art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pod pojęciem „rodziny” rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

2. Warunki przyznania stypendium szkolnego
    O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950) tj. 351 zł,
  2. zamieszkuje na terenie gminy Pacanów (bez względu na miejsce pobierania nauki).

3. Czas przyznania stypendium i zasiłku szkolnego

  1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych z budżetu państwa nie zapewniają wypłaty świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności świadczenia te przyznaje się uczniom o najniższych dochodach.
  2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zajścia zdarzenia losowego.

4. Formy udzielania stypendium i zasiłku szkolnego

1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
 • świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach wyżej wymienionych nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
 • 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

  - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
  - świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

  Stypendium szkolne przyznane w ww. formach oraz zasiłek szkolny mogą być również udzielane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. W przypadku uczniów szkół nie prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków faktury lub rachunki imienne przedkładane są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa celem ich akceptacji.

  5. Utrata prawa do otrzymywania stypendium szkolnego

  1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:
   • przerwał naukę w szkole,
   • został skreślony z listy uczniów,
   • ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
  2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

  6. Obowiązek informacyjny wnioskodawcy
  Rodzice albo przedstawiciele ustawowi ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Pacanów o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnich uczniach, jak również dyrektorze szkoły, ośrodka lub kolegium w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  Powrót