Podatek od środków transportowychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-01-03 11:54:52

UCHWAŁA Nr  LIV/245/09

                 Rady Gminy Pacanów                  

        z dnia  09 grudnia 2009 roku          

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Dz.U.Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223 ,poz.1463 oraz z 2009 r. Nr 56 ,poz.458.) w związku z treścią pkt.3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r( M P Nr 52,poz.742) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku ( M P Nr 67,poz.872)Rada Gminy Pacanów  uchwala się co następuje:

 

     § 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Pacanów.

1)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 300  zł.;

b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 408 zł.;       

c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 504 zł.;          

2)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3)od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;

a)od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 516 zł.;    

b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 516 zł.;   

c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 516 zł.;    

 

 

4)od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  616 zł.;   

6)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7)od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a)mniejszej niż 30 miejsc - 550 zł.;       

b)równej lub wyższej niż 30 miejsc -  1000 zł. 

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.Traci moc uchwała Nr XXXVII/162/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 04 grudnia 2008roku w               sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

    § 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  i obowiązuje od 01 stycznia 2010 roku.

                                                                              

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan NowickiPowrót