Podatek od nieruchomościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-12-16 13:09:14

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/161/08

 

 Rady Gminy Pacanów

 

z dnia 04 grudnia 2008 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635. Nr 245.poz. 1775. Nr 249. poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r - Dz.U.Nr 93,poz.585, Nr 116, poz.730) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:

 

1) od gruntów:

 

a)         związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni;

 

b)        pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni;

 

c)         pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:

- niesklasyfikowanych, zabudowanych, będących w posiadaniu osób fizycznych nie posiadających gospodarstw rolnych, dla których stawka wynosi - 0,02 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2) od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych - 0,32 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

 

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,52 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/88/2007 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                  PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Nowicki

 

[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187z20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej — dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.       

 

 Powrót