Podatek od nieruchomościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-02-17 13:52:19

 

UCHWAŁA Nr XX/88/2007.

     Rady Gminy Pacanów        

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala  się co następuje:

     § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy :           

1)    od gruntów:

a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,50  zł od 1 m² powierzchni;

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł  od 1 ha powierzchni;

c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m² powierzchni, z wyjątkiem:

- niesklasyfikowanych, zabudowanych, będących w posiadaniu osób fizycznych nie posiadających gospodarstw rolnych, dla których stawka wynosi  - 0,02 zł od 1 m² powierzchni.

    2)    od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych -  0,31 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  15,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym –  7,16 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej; 

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

 

3)  od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych.

 

    § 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

przewodniczący

Rady Gminy

Jan Nowicki1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 Powrót