Podatek rolnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-01-03 11:46:16

 UCHWAŁA  Nr   LIV/243/09

        Rady Gminy Pacanów      

z dnia  09 grudnia 2009 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz Dz.U z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237,poz.1655 oraz z 2009 r.Nr 56 poz.458) Rada Gminy Pacanów  uchwala  się co następuje:

 

     § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 pażdziernika 2009 roku  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (Mon.Pol. Nr 68,poz.886 ) z kwoty 34,10 zł. za 1 q do kwoty  30,00 złotych za 1 q .

     § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/159/08 Rady Gminy Pacanów  z dnia 04 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

      § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2010 roku.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan NowickiPowrót