Podatek rolnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-12-10 12:45:29

 

UCHWAŁA Nr XX/87/2007

Rady Gminy Pacanów

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala  się co następuje:

 

     § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (Mon. Pol. Nr 77/2007) z kwoty 58,29 zł.  za 1 q do kwoty 29,00 zł za 1 q.

 

     § 2. Traci moc uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Pacanów  z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

     § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

przewodniczący

Rady Gminy
Jan NowickiPowrót