Stawki za odpady stałe i ciekłeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-11-21 09:19:51

 

Górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów

 

http://www.bip.gminy.com.pl/pacanow/pliki/2007_zal_uchwala_76.jpg


Zmiana stawek następuje:
Uchwałą Nr XXXIII/140/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/07 z dnia 23 sierpnia 2007 w sprawie dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

,, § 1.W załączniku Nr 1 do cytowanej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 1 litera b otrzymuje nowe brzmienie :

• Odpady stałe z gospodarstw domowych segregowane :

   2,40 zł od osoby miesięcznie

   4,80 zł od dwóch osób miesięcznie

   7,20 zł od trzech i więcej osób miesięcznie

• Odpady stałe z gospodarstw domowych niesegregowane :

   3,00 zł od osoby miesięcznie

   6,00 zł od dwóch osób miesięcznie

   9,00 zł od trzech i więcej osób miesięcznie

2. Skreśla się punkt 2."Powrót