Stan przyjmowanych sprawDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-12-18 08:14:03


Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

1.    Indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej załatwiane są według kolejności wpływu do Urzędu oraz w zależności od ich złożoności, na zasadach i w trybie określonym w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisach innych ustaw np. w sprawach podatkowych według przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. O stanie załatwiania indywidualnej sprawy można dowiedzieć się osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy w Oleśnicy.

 

2.    Informacja dotycząca stanowisk pracy, oraz numerów telefonów do pracowników prowadzących poszczególne rodzaje spraw zamieszczona została w zakładce – Organizacja Urzędu. Zakresy działania poszczególnych stanowisk, referatów znajdują się w zakładce Organizacja Urzędu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Pacanowie.

 

3.    Korespondencję przyjmuje sekretariat, rejestrując ją ilościowo w rejestrze kancelaryjnym, a podania składane ustnie do protokołu przyjmują właściwi pracownicy, zgodnie z podziałem czynności i przekazują do sekretariatu do zarejestrowania. Potwierdzenie otrzymania pisma sekretariat wydaje na żądanie składającego pismo.

 

4.    Tryb załatwienia sprawy: sprawa wniesiona do Wójta, w zależności od jej charakteru (np. podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego, żądanie informacji, podanie o wydanie zaświadczenia, skarga, wniosek), załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i może zakończyć się poprzez:

-   wydanie decyzji administracyjnej,

-   wydanie postanowienia,

-   wydanie zaświadczenia,

-   udzielenie odpowiedzi na skargę , wniosek,

-   udzielenie pisemnej lub ustnej informacji,

-   udzielenie odpowiedzi na interpelację lub zapytanie Radnego.

 

5.    W sprawach o charakterze ogólnym rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwał oraz Wójt w drodze zarządzeń. Rozstrzygnięcia organów gminy podejmowane są na podstawie ustaw i w terminach zakreślonych ustawami oraz w miarę potrzeb. Uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta ogłaszane są w Biuletynie niezwłocznie. Uchwały Rady zamieszczone są w zakładce Uchwały i odpowiednio zarządzenia Wójta w zakładce Zarządzenia.

 Powrót